fbpx

Pred vytvorením používateľského účtu alebo vytvorenie profilu si pozorne prečítajte tieto zmluvné podmienky.

Vytvorením používateľského profilu alebo použitím internetovej služby vyjadrujete súhlas s tým, že budete viazaní podmienkami tejto zmluvnej dohody. Pokiaľ s podmienkami zmluvnej dohody nesúhlasíte, používateľský účet nevytvárajte ani službu nepoužívajte.

Používané pojmy

Aplikácia je pre účely týchto Zmluvných podmienok internetová aplikácia ZoOza prevádzkovaná vo forme webových stránok, dostupných v internetovom prehliadači na adrese http://www.zooza.sk alebo http://app.zooza.sk. Aplikácia je webová služba slúžiaca primárne k vytváraniu kurzov pre viacero záujemcov o kurz, manažovanie kurzov a registrácii či prihlásení, registráciou či prihlásením na dané kurzy, vytvárania profilov klientov jednotlivých kurzov, elektronická dochádzka, správu klientov a vytváranie elektronickej komunikácie medzi klientom a prevádzkovateľom kurzov. Súčasťou je aj prevádzkovanie takejto databázy klientov a prevádzkovateľov kurzov.

Registrovaný používateľ je každý používateľ, ktorý sa prihlási a vyplní osobné údaje a ďalšie údaje a vytvorí si používateľský profil na cez formulár na stránke Zooza.sk alebo cez formulár prevádzkovateľa kurzu, cez tzv. widget .

Záujemca o kurz je registrovaný používateľ, ktorý sa prihlási do niektorého z dostupných kurzov v ponuke ZoOza alebo v ponuke jednotlivých prevádzkovateľov kurzov.

Prevádzkovateľ kurzov vytvorených cez aplikáciu ZoOza je registrovaný používateľ, ktorý vytvára kurzy.

Formulárový widget je registračný formulár umiestnený na stránkach registrovaných prevádzkovateľov kurzov.

Prevádzkovateľ aplikácie je spoločnosť Setit, s.r.o.

Registrácia na kurz je záväzné prihlásenie na ponúkaný kurz, pri ktorých záujemca o kurz súhlasí s podmienkami prevádzkovateľa kurzu, a samozrejme, zároveň s podmienkami internetovej aplikácie ZoOza.

Používateľom aplikácie sa v tomto zmysle chápe nielen registrovaný používateľ či prevádzkovateľ kurzu, ale aj návštevník webov či widgetov ZoOza.sk

 1. Úvodné ustanovenia

Tieto zmluvné podmienky upravujú podmienky používania aplikácie ZoOza, ktorú vlastní a prevádzkuje Prevádzkovateľ, ktorý je v súlade s autorským zákonom oprávnený vykonávať majetkové práva k tejto aplikácii.

Používateľom aplikácie je každá fyzická alebo právnická osoba alebo iný druh právneho subjektu, ktorá si vytvorí používateľský profil spoločnosti (ďalej len “prevádzkovateľ kurzov”).

Vytvorenie používateľského profilu spočíva v zadaní prihlasovacieho mena (e-mailovej adresy) a vyplnenia údajov o používateľovi, spoločnosti a jej kurzoch.

Každý používateľ je povinný oboznámiť sa s podmienkami používania webových stránok zooza.sk. Používateľ svojou návštevou a ďalším používaním webových stránok zooza.sk potvrdzuje, že bol týmito s podmienkami používania oboznámený a súhlasí s nimi.

2. Licenčné podmienky

Internetová aplikácia ZoOza je v zmysle zákona č. 185/2015 Zb. o práve autorskom, o právach súvisiacich s právom autorským a o zmene niektorých zákonov v znení jeho neskorších novelizácií (ďalej len “Autorský zákon”) autorským dielom. Táto zmluva neudeľuje používateľovi žiadne oprávnenia v spojení s ochrannými známkami Prevádzkovateľa aplikácie.

Prevádzkovateľ aplikácie týmto udeľuje používateľovi obmedzenú, osobnú, neprenosnú, nevýhradnú licenciu na používanie internetovej aplikácie ZoOza.

Tieto licenčné podmienky upravujú používanie akýchkoľvek aktualizácií poskytnutých prevádzkovateľom aplikácie ZoOza, ktoré nahradia alebo doplnia pôvodnú aplikáciu, pokiaľ taká aktualizácia nebude spojená so samostatnou licenciou, kedy by mali prednosť podmienky samostatnej licencie.

3. Práva a povinnosti používateľa

Používateľ je oprávnený prostredníctvom aplikácie vytvárať kurzy, používať formuláre pre registráciu záujemcov, spravovať vytvorené kurzy, spravovať zaregistrovaných používateľov prihlásených na kurzy poskytovateľa kurzu, komunikovať s registrovanými používateľmi prostredníctvom automatizovaných e-mailov, spravovať dochádzku, nastavovať parametre kurzov, spravovať cvičiacich jednotlivých kurzov, či udeľovať práva pre cvičiacich, umiesťňovať registračné formuláre na svoje stránky, a to v rozsahu, v akom to a rozsahom svojich funkcií podľa zvoleného predplatného služieb umožňuje.

Používateľ sa zaväzuje nepoužívať aplikáciu žiadnym spôsobom, ktorý by akokoľvek narušoval práva prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ aplikácie si vyhradzuje všetky práva, ktoré používateľovi neboli výslovne udelené.

Používateľ nesmie z vygenerovaných e-mailov či formulárov alebo iných výstupov, ktoré prevádzkovateľ aplikácie poskytuje, odstraňovať alebo meniť akékoľvek ochranné značky, názov prevádzkovateľa alebo názov Aplikácie.

Používateľ nesmie Aplikáciu prenajímať, požičiavať, distribuovať ani pre ňu udeľovať dielčie licencie.

Prevádzkovateľ je oprávnený bez predchádzajúceho oznámenia zrušiť účet používateľa alebo inak zamedziť využívaniu Aplikácie používateľom, o ktorom sa dá odôvodnene predpokladať, že porušuje tieto Zmluvné podmienky, alebo používa Aplikáciu v rozpore s dobrými mravmi, právnymi predpismi a všeobecne uznávanými etickými a morálnymi princípmi a všeobecne uznávanými pravidlami používania služieb poskytovaných prostredníctvom siete Internet alebo dokonca k páchaniu alebo napomáhaniu trestnej činnosti, priestupkov či iných deliktov, a to bez ohľadu na zvolené predplatné služieb. Prevádzkovateľ aplikácie je oprávnený zrušiť bez predchádzajúceho oznámenia účet Prevádzkovateľa kurzov, ak sa na neho používateľ neprihlásil dlhšie ako 6 mesiacov.

Prevádzkovateľ aplikácie je oprávnený zrušiť bez predchádzajúceho oznámenia účet Prevádzkovateľa kurzov, ktorý využíva niektoré z platených predplatných, pokiaľ toto predplatné prestal hradiť dlhšie ako 6 mesiacov a zároveň toto predplatné nepreviedol na iné platené predplatné.

Bez ohľadu na zvolené predplatné služieb je možné účet Prevádzkovateľa kurzov zrušiť na základe písomnej žiadosti používateľa, ktorú Prevádzkovateľ aplikácie potvrdí.

Prevádzkovateľa kurzov ani používatelia aplikácie nemajú nárok na akúkoľvek náhradu v súvislosti so zrušením používateľského účtu alebo zamedzením jeho používania v hore uvedených prípadoch.

Používateľ aplikácie berie na vedomie, že pri využívaní služieb na portáli sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo s pravidlami morálky a slušnosti, a to najmä žiadnym spôsobom nemôže:

 • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine
 • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok
 • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovanou spoločenskou morálkou a etikou; propagovať detskú pornografiu
 • ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav
 • odosielať príspevky s erotickým obsahom
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov
 • otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám;
 • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé informácie o tretej osobe
 • nemôže brániť v diskusii na Stránke ostatným užívateľom, prípadne ju narúšať ani obťažovať ostatných užívateľom

Prevádzkovateľ aplikácie nezodpovedá za obsah stránky, príspevkov ani diskusie na stránkach, kde je služba umiestnená, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi. Každý Prevádzkovateľa kurzov preberá zodpovednosť za svoju stránku a komunikáciu, ktorú využíva, sám a súhlasí s tým, že nebude používať Aplikáciu na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Registrovaný používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa do Aplikácie ako iný používateľ a ani inak poškodzovať ďalších používateľov alebo iné osoby.

Registrovaný používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať Prevádzkovateľa a jeho dobrú povesť. Registrovaný používateľ nemôže cez Aplikáciu propagovať služby iných osôb, bez ohľadu na to, či sú v konkurenčnom vzťahu k Prevádzkovateľovi.

Prevádzkovateľ kurzov a Používatelia aplikácie nesú plnú zodpovednosť za správnosť údajov o svojich zákazníkov a zároveň súhlasí, že dostatočne bude informovať svojich zákazníkov alebo klientov o použití Aplikácie. Napríklad aj uvedením informácie do Organizačných poriadkov či zmluvných podmienok pre svojich zákazníkov či klientov v navrhovanom znení:

„Podmienkou pre absolvovanie kurzov je registrácia na stránke prostredníctvom formuláru aplikácie Zooza.sk vlastnenou spoločnosťou Setit, s.r.o.. Zároveň je podmienkou súhlas so spracovaním osobných údajov pre túto spoločnosťou. Spoločnosť Setit, s.r.o. spracúvava len nevyhnutné osobné údaje nutné pre potreby registrácie, komunikácie, riadenie dochádzky, párovanie platieb a riešenie náhradných hodín.“

4. Cena

 1. Za poskytnutie funkčnosti Aplikácie si poskytovateľ nárokuje komisiu z každej predanej služby či produktu (ďalej Produkt) z celkovej sumy cez aplikáciu Zooza alebo jej pridružené kanály. Provízia je fakturovaná s DPH. Komisia je dohodnutá v dodatku zmluvy s Prevádzkovateľom kurzov.

 2. Poskytovateľ berie na vedomie, že cena každého Produktu, ktorý prezentuje na stránke Záujemcovi, je plná cena, ktorá bude pre neho okrátená o Províziu, ktorú si nárokuje Poskytovateľ za sprostredkovanie obchodu.

 3. K nárokovaniu Provízie z tejto ceny za sprostredkovanie obchodu dochádza vždy v momente Uzatvorenia obchodu medzi Prevádzkovateľovi kurzov a Záujemcom.

 4. Záujemcovia nakupujú za plné ceny a tieto ceny uhrádzajú Poskytovateľom jedným zo zvolených spôsobov platby.

 5. Komisia za každý predaný produkt sa pripisuje do zoznamu Provízií Prevádzkovateľa kurzu. Prehľad o Komisiách za jednotlivé predané Produkty má Prevádzkovateľ kurzu možnosť priebežne sledovať na stránke v rámci sekcie Platby, ktorej obsah je prístupný vždy výhradne iba Prevádzkovateľovi kurzov alebo účtu označeného v stave majiteľ.

 6. Komisie sú fakturované hromadne, raz za mesiac k určenému dátumu fakturácie. Minimálna výška faktúry je 10 eur, ak komisia nedosiahne sumu prenášajú sa do nasledujúceho mesiaca. Faktúra je Prevádzkovateľovi kurzov zasielaná elektronicky. Splatnosť faktúry je vždy 14 dní od jej vystavenia.

 7. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry alebo v prípade neuhradenia faktúry má Sprostredkovateľ právo zrušiť zmluvnú spoluprácu s Prevádzkovateľom kurzov, ktorá vznikla na základe odsúhlasenia VOP.

 8. Prevádzkovateľ kurzu má v prípade storna Registrácie alebo sporu so Záujemcom možnosť požiadať Prevádzkovateľa aplikácie Zooza o prešetrenie priebehu Registrácie. Prevádzkovateľ Aplikácie môže po preskúmaní priebehu komunikácie Registrácie medzi Prevádzkovateľom kurzov a Záujemcom priznať vrátenie komisie. Vrátenie komisie nie je právne vymáhateľné. Ak bolo vrátenie komisie priznané ešte pred samotnou fakturáciou komisia, daná komisia nebude vyfakturovaná. V prípade priznania vrátenia komisie až po jej vyfaktúrovaní je toto vrátenie uskutočnené vždy až v rámci nasledujúcej mesačnej fakturácie formou odpočtu z faktúry.

PLATOBNÁ BRÁNA

 1. Poskytovateľ aktiváciou a využívaním platobnej brány pre online prevod finančných prostriedkov pomocou platobných kariet a okamžitých bankových prevodov (TatraPay, Sporopay, ePlatby VÚB) súhlasí s uvedeným procesom prevodu finančných prostriedkov a podmienkami služby:

 2. Prevádzkovateľ kurzu poveruje Prevádzkovateľa Aplikácie na prijímanie platby za produkty, ak Záujemca zvolí spôsob platby platobnou kartou alebo okamžitým bankovým prevodom.

 3. Po pripísaní platby na účty Prevádzkovateľa Aplikácie sú peňažné prostriedky na mesačnej báze pripísané na účet Prevádzkovateľa kurzov. Prevádzkovateľovi Aplikácie vzniká nárok na transakčnú províziu, ktorá je zahrnutá v vo výške celkovej komisie.

Bankový účet na ktorý má byť Prevádzkovateľovi Kurzu platba prevedená nastavuje v sekcii Nastavenia – Všeobecné, číslo účtu – IBAN (EUR). Podmienkou je využitie bankového účtu vedeného v EUR v slovenskej bankovej inštitúcii

Za správnosť zadaného bankového účtu zodpovedá Prevádzkovateľ Kurzu. Poskytovateľ Aplikácie nezodpovedá za chybne prevedené platby spôsobené vložením chybných údajov.

Bezhotovostná platba platobnou/kreditnou kartou prebieha prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány Besteron (Pay Solution, a.s.). V prípade voľby tohto spôsobu úhrady bezhotovostnou platobnou kartou, postupuje Prevádzkovateľ kurzu pri platení podľa krokov oznámených mu v rámci príslušnej internetovej platobnej brány. Ak má Záujemca v úmysle využiť k úhrade ceny platobný systém Besteron (Pay Solution, a.s.) (internetovú platobnú bránu) prevádzkovaný spoločnosťou: Pay Solutions, a.s., so sídlom Líščie údolie 119, 841 04 Bratislava, IČO: 47 866 233, spoločnosti zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6004/B, je pred jeho použitím povinný sa oboznámiť s príslušnými obchodnými podmienkami upravujúcimi jeho používanie. Platobný systém Besteron (Pay Solution, a.s.) je prevádzkovaný výhradne spoločnosťou Besteron (Pay Solution, a.s.). a Prevádzkovateľ Aplikácie ani Prevádzkovateľ kurzu preto nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú Klientovi na základe použitia alebo v súvislosti s použitím tohto platobného systému.

Pri sprostredkovaní prijímania platieb za úhradu objednávok od Záujemcov Prevádzkovateľ kurzuzastupuje výhradne Prevádzkovateľa Aplikácie, jedná teda jeho menom na jeho účet. Úhradou platby a jej pripísaním na bankový účet Prevádzkovateľa Aplikácie Záujemca splní svoju povinnosť voči Prevádzkovateľovi kurzu.

VRÁTENIE PLATBY / REFUNDÁCIA

 1. U platieb hotovostným alebo okamžitým bankovým prevodom prebieha vrátenie platby vždy priamo zo strany Prevádzkovateľa kurzu na účet Záujemcu.

 2. V prípade online platby platobnou kartou a riešenia odstúpenia od zmluvy či reklamácie zo strany Záujemcu alebo Prevádzkovateľa kurzu, Prevádzkovateľ kurzu môže vyžiadať refundáciu cez Aplikáciu, v jednotlivých registráciach. Prevádzkovateľ aplikácie je povinný uskutočniť refundáciu – vrátenie prostriedkov späť na kartu Záujemcu v plnej výške. Prevádzkovateľ kurzu je povinný previesť celú sumu späť na účet Prevádzkoovateľa Aplikácie.

 3. Prevádzkovateľ Kurzu má nárok na vrátenie transakčnej provízie za refundovanú zrealizovanú transakciu ponížená za manipulačné náklady vo výške 1 % z celkovej sumy. Ak už bola transakčná provízia Prevádzkovateľovi kurzu vyfakturovaná, nárok na jej vrátenie má až formou zľavy z nasledujúcej faktúry.

5. Zodpovednosti za službu

Prevádzkovateľ aplikácie nenesie zodpovednosť za správnosť údajov uvedených v aplikácii, najmä o reálnosti registrovaných používateľov. Je len na Prevádzkovateľovi kurzu a Používateľoch aplikácie, aby sa uistil o ich úplnosti a bezchybnosti.

Poskytovateľ nezodpovedá za chyby ani škody, či straty dát, spôsobené pri využívaní internetovej aplikácie ZoOza, alebo ich výstupmi, ak boli spôsobené používateľom, tretími osobami alebo prekážkami vzniknutými nezávisle na vôli Prevádzkovateľa aplikácie, hlavne za chyby či škody spôsobené nesprávnym používaním Aplikácie, neodborným zásahom do Aplikácie, do systémového programového vybavenia a prostredia, spôsobené zavírením lokálnej siete používateľa alebo jeho počítačov počítačovými vírusmi, prípadne útokom hackerov alebo iným obdobným vonkajším zásahom, alebo vzniknutej v dôsledku poškodenia spôsobeného nesprávnou funkciou programu iných výrobcov inštalovaných v zariadení nadobúdateľa. Chybové hlásenia a iné obdobné prejavy, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť a nespôsobujú podstatné odchýlky od dohodnutých vlastností Aplikácie sa považujú za nedostatok softvéru, ktorý nemá vplyv na jeho používanie.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zobrazenie informácií na používateľskom zariadení a za dostupnosť webovej stránky v akomkoľvek čase a mieste. Webové stránky môžu používateľa odkázať na iné internetové stránky, pričom Prevádzkovateľ aplikácie nie je v žiadnom ohľade zodpovedný za obsah, dostupnosť alebo iné aspekty týchto iných stránok. Informácie uvedené na týchto iných stránkach nevyjadrujú názor Prevádzkovateľa.

6. Odstúpenie od zmluvy

Registrovaný používateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do piatich pracovných dní odo dňa jej uzavretia pokiaľ sa služba v danom čase nezačala plniť s jeho súhlasom.

7. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ zhromažďuje a chráni všetky poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Potvrdením týchto Zmluvných podmienok udeľuje používateľ súhlas Prevádzkovateľovi aplikácie, so spracovaním jeho osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, a to v rozsahu identifikačných údajov používateľa, ako sú v prípade fyzickej osoby – podnikateľa napr. meno, priezvisko, prevádzkáreň, IČO, v prípade právnickej osoby napr. obchodné meno, IČO, sídlo právnickej osoby. Spôsoby spracovania sú najmä zhromažďovanie, vyhľadávanie, používanie, uchovávanie, doplňovanie, úprava, blokovanie a likvidácia. Doba spracovania osobných údajov je doba, počas ktorej má používateľ za účelom využívania Aplikácie aktívny používateľsky účet.

Spracovanie osobných údajov používateľa sa deje za účelom zasielania informácií súvisiacich s Aplikáciou, a pre marketingové účely Prevádzkovateľa aplikácie ponúkanie výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov a to po dobu, počas ktorej má používateľ aktívny používateľsky  účet s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené i ďalšie údaje.

Zároveň Prevádzkovateľ kurzov poskytuje súhlas na zobrazenie všetkých jeho kurzov v zozname kurzov na stránke ZoOza, odkiaľ je možné zrealizovať registráciu rovnako ako z widgetu ZoOza.

Používateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ môže zhromažďovať a využívať technické údaje a súvisiace informácie, mimo iného vrátane technických informácií o zariadení používateľa, systému a aplikačných softvéroch a periférnych zariadeniach, ktoré sú pravidelne zbierané s cieľom uľahčiť poskytovanie aktualizácií softvéru, podpory produktov a ďalších služieb súvisiacich s Aplikáciou. Prevádzkovateľ môže tieto informácie využívať, pokiaľ sú vo forme, ktorá používateľa osobne neidentifikuje, k vylepšeniu svojich produktov alebo k poskytovaniu služieb či technológií, a to iba po nevyhnutne dlhú dobu aj na marketingové účely.

Súhlas platí rovnako pre Prevádzkovateľom aplikácie povereného spracovateľa.

Používateľ berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese správcu odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu atď.

Zhromažďovanie informácii o používateľoch
Prevádzkovateľ kurzov, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo schválením podmienok Registrácie potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Prevádzkovateľ kurzu, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Prevádzkovaetľa kurzov v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Poskytovateľom aplikácie a ich použitie na fakturačné účely, vytvorenie profilu v Aplikácii a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Prevádzkovateľom kurzov (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Prevádzkovateľa kurzov, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Prevádzkovateľ kurzu nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
Prevádzkovateľ aplikácie je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 7. týchto VOP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode 7. týchto VOP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Prevádzkovateľa kurzov dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Prevádzkovateľovi kurzov.
Prevádzkovateľ kurzov sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Aplikácie a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Prevádzkovateľ aplikácie povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v Zmluve povinný informovať Prevádzkovateľa kurzov, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy a v opačnom prípade nie je možné Službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Prevádzkovateľ aplikácie získal od Prevádzkovateľa kurzov súhlas.
Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.
Prevádzkovateľ aplikácie nemá oprávnenie zasahovať do obsahu internetových prezentácií Prevádzkovateľa kurzov, ani oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie elektronickej pošty Užívateľa, s výnimkou vykonávania pravidelnej zálohovacej činnosti pre Prevádzkovateľa kurzov na základe jeho Objednávky.
Prevádzkovateľ aplikácie sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Prevádzkovateľa kurzov, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Prevádzkovateľa kurzov pred ich stratou, poškodením alebo zničením.

Prevádzkovateľ aplikácie vystupuje vo vzťahu k zákazníkom Prevádzkovateľa kurzov nasledovne:
Prevádzkovateľ aplikácie nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Prevádzkovateľa kurzov alebo Registrovaného používateľa. V prípade písomného súhlasu Prevádzkovateľa kurzov je Prevádzkovateľ aplikácie tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť voči Používateľovi kurzu nesie Prevázkovateľ aplikácie, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.
Prevádzkovateľ aplikácie sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania služieb Aplikácie.
Prevádzkovateľ aplikácie spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a Prevádzkovateľom kurzov.
Prevádzkovateľ aplikácie spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Prevádzkovateľ kurzov.
Dotknutými osobami sú zákazníci Prevádzkovateľa kurzov.
Prevádzkovateľ aplikácie je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.
Prevádzkovateľ aplikácie je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto článku 7, prípadne písomnými pokynmi Prevádzkovateľa kurzov, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, Prevádzkovateľ aplikácie je pri takom prenose povinný oznámiť Prevádzkovateľovi kurzov túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.
Prevádzkovateľ aplikácie je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
Prevádzkovateľ aplikácie vyhlasuje že zaručuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, pričom pri prijímaní technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany osobných údajov zákazníkov Prevádzkovateľa kurzov najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, bral do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, rizika, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov a ich závažnosť.
Prevádzkovateľ aplikácie je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom VOP.
Prevádzkovateľ aplikácie a ním poverené osoby sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o zákazníkoch Užívateľa. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Prevádzkovateľ kurzov zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj jeho zamestnanci a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.
Prevádzkovateľ aplikácie je povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu zákazníkov Užívateľa len počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu spracúvania.
Prevádzkovateľ aplikácie sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Prevádzkovateľovi kurzov súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností Prevádzkovateľa kurzov reagovať na žiadosti zákazníkov Prevádzkovateľa kurzov pri výkone ich práv podľa ustanovení kapitoly III GDPR , vrátane oznámenia Užívateľa o každej písomnej žiadosti o prístup, ktoré boli doručené Poskytovateľovi v súvislosti s povinnosťami Užívateľa podľa GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a iných súvisiacich predpisov.
Prevádzkvoateľ kurzov sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Prevádzkvoateľovi aplikácie súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to:
zabezpečiť bezpečnosť spracúvania;
oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov;
v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov;
konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov pred uskutočnením akéhokoľvek spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by Užívateľ neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.
Prevádzkovateľ aplikácie sa zaväzuje poskytnúť Prevádzkovateľovi kurzov všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v ustanovení čl. 28 GDPR a poskytnúť Prevádzkovateľovi kurzov súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Prevádzkvoateľa kurzov alebo audítora, ktorého poveril Prevádzkovateľ kurzov.
Prevádzkovateľ aplikácie je povinný bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi kurzov, ak podľa názoru Prevádzkvoateľa aplikácie akýkoľvek pokyn udelený Prevádzkovateľa kurzov porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.
Prevádzkovateľ aplikácie sa zaväzuje po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy, na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa kurzu vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Prevádzkovateľa kurzu a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.
Poskytovateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:
Identifikačné údaje Poskytovateľa: Setit, s.r.o, Tomášikova 10/G, 821 03 Bratislava, Prevádzkovateľa aplikácie je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: podpora@zooza.sk
Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 7 tohto článku;
Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 7. tohto článku; V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie Služby Prevdzkovateľ aplikácie nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Prevádzkovateľ aplikácie tejto skutočnosti Prevádzkovateľovi kurzov informáciu.
Prevádzkovateľ aplikácie uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania Služby.
Prevádzkovateľ kuzrov má právo požadovať od Prevádzkvoateľa aplikácie prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
Prevádzkovateľ kurzov pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 7. Užívateľom je potrebné pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služby.
Informácie o právach dotknutej osoby – Prevádzkovateľ kurzov:
Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – Užívateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva
Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa aplikácie potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode 7
Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ aplikácie bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ aplikácie bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ aplikácie obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi aplikácie overiť správnosť osobných údajov,
spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
Prevádzkovateľ aplikácie už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa aplikácie prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Prevádzkovateľ aplikácie povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
Na základe čl. 19 GDPR je Prevádzkovateľ aplikácie v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Prevádzkovateľ aplikácie oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi aplikácie, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa aplikáciealebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ aplikácie nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Prevádzkovateľ aplikácie bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
Poskytnutie informácií dotknutej osobe
Prevádzkovateľ aplikácie je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Prevádzkovateľ aplikácie poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Prevádzkovateľ aplikácie je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
Prevádzkovateľ aplikácie je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Prevádzkovateľ aplikácie v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ aplikácie je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
Informácie podľa bodu 1 poskytuje Prevádzkovateľ aplikácie bezodplatne.
Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ aplikácie môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
Obmedzenie práv dotknutej osoby
O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Prevádzkovateľ aplikácie informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

8. Reklamačný poriadok a zodpovednosť za vady

Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že platené služby budú poskytované riadne a včas. V prípade, vyskytnutia sa vád poskytovaných platených služieb je Prevádzkovateľ povinný tieto vady bezodkladne odstrániť.

Informácie o postupoch pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácii, sťažností a podnetov Používateľov sú uvedené v Reklamačnom poriadku.

V prípade záujmu o reklamáciu je Používateľ oprávnený písomne kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese podpora@zooza.sk (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky).

Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

Prevádzkovateľ je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.

Ak Používateľ, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo ak na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Používateľ právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č.  391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“). Počas alternatívneho riešenia sporov Používateľ – spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, môže začať konanie aj spôsobom uvedeným v čl. XII. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27“, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. V prípade cezhraničného sporu má Používateľ – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

Riešenie sporov online

Podľa článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, Používateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu (kúpnej zmluvy alebo zmluvy o službách online) s Prevádzkovateľom, uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online (ďalej len „RSO“) zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je prístupná online na webovom sídle: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Používateľ môže Prevádzkovateľa kontaktovať na e-mailovej adrese: podpora@zooza.sk

9. Záverečné ustanovenia

Vytvorením používateľského účtu dochádza k vzniku zmluvy medzi prevádzkovateľom aplikácie a používateľom. Obsah zmluvy tvoria tieto zmluvné podmienky. Vytvorením používateľského účtu používateľ súhlasí s týmito zmluvnými podmienkami v znení platnom ku dňu vytvorenie používateľského účtu.

Zmluvná dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú a zaniká zrušením účtu zo strany používateľa alebo prevádzkovateľa, zánikom používateľa alebo prevádzkovateľa bez právneho nástupcu.

Tieto zmluvné podmienky môžu byť prevádzkovateľom jednostranne menené, a to vždy s účinnosťou k dňu ich uverejnenia a oznámenia na stránke www.zooza.sk a zaslaním správy s oznámením na používateľský účet prostredníctvom Aplikácie alebo na zaregistrovaný email. Používateľ má právo takú zmenu zmluvných podmienok písomne odmietnuť a svoj používateľsky účet zrušiť ku koncu mesiaca, v ktorom už uhradil mesačný paušálny poplatok. V prípade, že používateľ využíva predplatné služieb zadarmo, môže používateľ svoj používateľsky účet zrušiť okamžite k doručeniu oznámenia Prevádzkovateľovi.

Podľa takto zmenených zmluvných podmienok sa riadia i právne vzťahy vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nových zmluvných podmienok, avšak vznik práv a povinností, ku ktorým došlo pred dňom nadobudnutia účinnosti zmien zmluvných podmienok, sa posudzujú podľa doterajších zmluvných podmienok.

Zmluvné podmienky sú platné od 25. 5. 2018.