fbpx

Pred vytvorením používateľského účtu alebo vytvorenie profilu si pozorne prečítajte tieto zmluvné podmienky.

Vytvorením použivateľského profilu alebo použitím internetovej služby vyjadrujete súhlas s tým, že budete viazaní podmienkami tejto zmluvnej dohody. Pokiaľ s podmienkami zmluvnej dohody nesúhlasíte, použivateľský účet nevytvárajte ani službu nepoužívajte.

Používané pojmy

 

Aplikácia je pre účely týchto Zmluvných podmienok internetová aplikácia ZoOza prevádzkovaná vo forme webových stránok, dostupných v internetovom prehliadači na adrese http://www.zooza.sk alebo http://app.zooza.sk. Aplikácia je webová služba slúžiaca primárne k vytváraniu kurzov pre viacero záujemcov o kurz, manažovanie kurzov a registrácii či prihlásení, registráciou či prihlásením na dané kurzy, vytvárania profilov klientov jednotlivých kurzov, elektronická dochádzka, správu klientov a vytváranie elektronickej komunikácie medzi klientom a prevádzkovateľom kurzov. Súčasťou je aj prevádzkovanie takejto databázy klientov a prevádzkovateľov kurzov.

Aktívny používateľský účet – Je účet, ktorý je zaradený do nejakého kurzu a taký, ktorý nebol zmazaný na požiadanie

Registrovaný používateľ je každý používateľ, ktorý sa prihlási a vyplní osobné údaje a ďalšie údaje a vytvorí si používateľský profil na cez formulár na stránke Zooza.sk alebo cez formulár prevádzkovateľa kurzu, cez tzv. widget .

Záujemca o kurz je registrovaný používateľ, ktorý sa prihlási do niektorého z dostupných kurzov v ponuke ZoOza alebo v ponuke jednotlivých prevádzkovateľov kurzov.

Prevádzkovateľ kurzov vytvorených cez aplikáciu ZoOza je registrovaný používateľ, ktorý vytvára kurzy.

Formulárový widget je registračný formulár umiestnený na stránkach registrovaných prevádzkovateľov kurzov.

Prevádzkovateľ aplikácie je spoločnosť Setit, s. R. o..

Registrácia na kurz je záväzné prihlásenie na ponúkaný kurz, pri ktorých záujemca o kurz súhlasí s podmienkami prevádzkovateľa kurzu, a samozrejme, zároveň s podmienkami internetovej aplikácie ZoOza.

Používateľom aplikácie sa v tomto zmysle chápe nielen registrovaný používateľ či prevádzkovateľ kurzu, ale aj návštevník webov či widgetov ZoOza.sk
1. Úvodné ustanovenia

 

Tieto zmluvné podmienky upravujú podmienky používania aplikácie ZoOza, ktorú vlastní a prevádzkuje Setit, s.r.o.  Prevádzkovateľ aplikácie Zooza, ktorý je v súlade s autorským zákonom oprávnený vykonávať majetkové práva k tejto aplikácii.

Používateľom aplikácie je každá fyzická alebo právnická osoba alebo iný druh právneho subjektu, ktorá si vytvorí používateľský profil (ďalej len „používateľ“).

Vytvorenie používateľského profilu spočíva v zadaní prihlasovacieho mena (e-mailovej adresy) a vyplnenia údajov o používateľovi.

Každý používateľ je povinný oboznámiť sa s podmienkami používania webových stránok zooza.sk. Používateľ svojou návštevou a ďalším používaním webových stránok zooza.sk potvrdzuje, že bol týmito s podmienkami používania oboznámený a súhlasí s nimi.

2. Práva a povinnosti používateľa

 

Používateľ sa zaväzuje nepoužívať aplikáciu žiadnym spôsobom, ktorý by akokoľvek narušoval práva prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ aplikácie si vyhradzuje všetky práva, ktoré používateľovi neboli výslovne udelené.

Používateľ nesmie z vygenerovaných e-mailov či formulárov alebo iných výstupov, ktoré prevádzkovateľ aplikácie poskytuje, odstraňovať alebo meniť akékoľvek ochranné značky, názov prevádzkovateľa aplikácie alebo názov Aplikácie.

Prevádzkovateľ je oprávnený bez predchádzajúceho oznámenia zrušiť účet používateľa alebo inak zamedziť využívaniu Aplikácie používateľom, o ktorom sa dá odôvodnene predpokladať, že porušuje tieto Zmluvné podmienky, alebo používa Aplikáciu v rozpore s dobrými mravmi, právnymi predpismi a všeobecne uznávanými etickými a morálnymi princípmi a všeobecne uznávanými pravidlami používania služieb poskytovaných prostredníctvom siete Internet alebo dokonca k páchaniu alebo napomáhaniu trestnej činnosti, priestupkov či iných deliktov, a to bez ohľadu na zvolené predplatné služieb. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť bez predchádzajúceho oznámenia účet používateľa, ak sa na neho používateľ neprihlásil dlhšie ako 6 mesiacov a zároveň využíva predplatné služieb “Zadarmo”.

Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť bez predchádzajúceho oznámenia účet používateľa, ktorý využíva niektoré z platených predplatných, pokiaľ toto predplatné prestal hradiť dlhšie ako 6 mesiacov a zároveň toto predplatné nepreviedol na iné platené predplatné, či predplatné “Zadarmo”.5

Bez ohľadu na zvolené predplatné služieb je možné používateľský účet zrušiť na základe písomnej žiadosti používateľa, ktorú Prevádzkovateľ potvrdí.

Používateľ nemá nárok na akúkoľvek náhradu v súvislosti so zrušením používateľského účtu alebo zamedzením jeho používania v hore uvedených prípadoch.

Registrovaný požívateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na portáli sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo s pravidlami morálky a slušnosti, a to najmä žiadnym spôsobom nemôže:

 • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine
 • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok
 • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovanou spoločenskou morálkou a etikou; propagovať detskú pornografiu
 • ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav
 • odosielať príspevky s erotickým obsahom
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov
 • otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám;
 • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé informácie o tretej osobe
 • nemôže brániť v diskusii na Stránke ostatným užívateľom, prípadne ju narúšať ani obťažovať ostatných užívateľom

 

Registrovaný používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa do Aplikácie ako iný používateľ a

ani inak poškodzovať ďalších používateľov alebo iné osoby.

Registrovaný používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať Prevádzkovateľa a jeho dobrú povesť. Registrovaný používateľ nemôže cez Aplikáciu propagovať služby iných osôb, bez ohľadu na to, či sú v konkurenčnom vzťahu k Prevádzkovateľovi.

Používateľ nesie plnú zodpovednosť za správnosť údajov.

3. Cena

Pre registrovaných používateľov je služba bezplatná.

4. Zodpovednosti za službu

Prevádzkovateľ aplikácie nenesie zodpovednosť za správnosť údajov uvedených v aplikácii. Je len na používateľovi, aby sa uistil o ich úplnosti a bezchybnosti.

Poskytovateľ nezodpovedá za chyby ani škody, či straty dát, spôsobené pri využívaní internetovej aplikácie ZoOza, alebo ich výstupmi, ak boli spôsobené používateľom, tretími osobami alebo prekážkami vzniknutými nezávisle na vôli Prevádzkovateľa aplikácie, hlavne za chyby či škody spôsobené nesprávnym používaním Aplikácie, neodborným zásahom do Aplikácie, do systémového programového vybavenia a prostredia, spôsobené zavírením lokálnej siete používateľa alebo jeho počítačov počítačovými vírusmi, prípadne útokom hackerov alebo iným obdobným vonkajším zásahom, alebo vzniknutej v dôsledku poškodenia spôsobeného nesprávnou funkciou programu iných výrobcov inštalovaných v zariadení nadobúdateľa. Chybové hlásenia a iné obdobné prejavy, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť a nespôsobujú podstatné odchýlky od dohodnutých vlastností Aplikácie sa považujú za nedostatok softvéru, ktorý nemá vplyv na jeho používanie.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zobrazenie informácií na používateľskom zariadení a za dostupnosť webovej stránky v akomkoľvek čase a mieste. Webové stránky môžu používateľa odkázať na iné internetové stránky, pričom Prevádzkovateľ aplikácie nie je v žiadnom ohľade zodpovedný za obsah, dostupnosť alebo iné aspekty týchto iných stránok. Informácie uvedené na týchto iných stránkach nevyjadrujú názor Prevádzkovateľa.

4.1 Zmena všeobecných obchodných podmienok

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky používania portálu www.zooza.sk. V prípade akejkoľvek zmeny všeobecných podmienok používania portálu www.zooza.sk prevádzkovateľ zverejní takto zmenené podmienky na svojej internetovej stránke. Nové zmenené všeobecné podmienky sa stávajú záväznými po ich zverejnení na stránke prevádzkovateľa.

4.2 Zmena služby

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo ukončiť akúkoľvek službu alebo časť služby, ktorú prevádzkuje na portáli www.zooza.sk.

4.3 Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ zhromažďuje a chráni všetky poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 .

Potvrdením týchto Zmluvných podmienok udeľuje používateľ súhlas Prevádzkovateľovi aplikácie, so spracovaním jeho osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, a to v rozsahu identifikačných údajov používateľa, ako sú v prípade fyzickej osoby – podnikateľa napr. meno, priezvisko, prevádzkáreň, IČO, v prípade právnickej osoby napr. obchodné meno, IČO, sídlo právnickej osoby. Ale aj ďalšie údaje, ako osobné údaje, ktoré zhromažďujeme najmä na základe vyplnenia registrácie sú:

 • Meno
 • Priezvisko
 • e-mail
 • telefóne číslo
 • detail registrácie pre dané kurzy a prevádzkovateľov
 • Údaje o dochádzke pre dané kurzy

ak je uvedené aj:

 • fakturačné údaje
 • Meno dieťaťa
 • Vek dieťaťa
 • Stav platby za kurz
 • Obsadené miesta

Spôsoby spracovania sú najmä zhromažďovanie, vyhľadávanie, používanie, uchovávanie, doplňovanie, úprava, blokovanie a likvidácia. Doba spracovania osobných údajov je doba, počas ktorej má používateľ za účelom využívania Aplikácie aktívny používateľský účet.

Spracovanie osobných údajov používateľa sa deje za účelom zasielania informácií súvisiacich s Aplikáciou.

Používateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ môže zhromažďovať a využívať technické údaje a súvisiace informácie, mimo iného vrátane technických informácií o zariadení používateľa, systému a aplikačných softvéroch a periférnych zariadeniach, ktoré sú pravidelne zbierané s cieľom uľahčiť poskytovanie aktualizácií softvéru, podpory produktov a ďalších služieb súvisiacich s Aplikáciou. Prevádzkovateľ môže tieto informácie využívať, pokiaľ sú vo forme, ktorá používateľa osobne neidentifikuje, k vylepšeniu svojich produktov alebo k poskytovaniu služieb či technológií.

Používateľ berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese správcu odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu atď.

Zrušenie užívateľského profilu registrovaného užívateľa:

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.zooza.sk si vyhradzuje právo na zrušenie používateľského profilu registrovaného užívateľa, a to v nasledujúcich prípadoch:

 • údaje, ktoré poskytol užívateľ pri registrácii sú nepravdivé,
 • registrovaný užívateľ nebol aktívny počas 6 mesiacov od posledného prihlásenia,

Registrovaný užívateľ má právo zrušiť užívateľský profil, a to zaslaním e-mailu na podpora@zooza.sk. Po úspešnej verifikácii požiadavky na zrušenie profilu, bude profil užívateľa vymazaný.

Zhromažďovanie informácií o Používateľoch

 

 • Používateľ, ktorý je fyzickou osobou, schválením podmienok Registrácie potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na funčnosť Aplikácie. Spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom aplikácie a ich použitie na vytvorenie profilu v Aplikácii a ďalšie úkony spojené poskytovaním služieb cez Aplikáciu, vrátane neskoršej komunikácie s Prevádzkovateľom kurzov (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Prevádzkovateľa kurzov, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Používateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ aplikácie je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 13.1. týchto VOP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode 13.1. týchto VOP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Používateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Používateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Prevádzkovateľovi aplikácie.
 • Prevádzkovateľ aplikácie sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Aplikácie a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V takom prípade je však nevyhnutné, aby Prevádzkovateľ aplikácie získal od Prevádzkovateľa aplikácie súhlas.
 • Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ aplikácie nemá oprávnenie zasahovať do obsahu profilu Používateľa, ani oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie elektronickej pošty Používateľa, s výnimkou vykonávania pravidelnej zálohovacej činnosti.
 • Prevádzkovateľ aplikácie sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ aplikácie v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:
 • Identifikačné údaje Prevádzkovateľ aplikácie: Setit, s.r.o, Tomášikova 10/G, 821 03 Bratislava, Prevádzkovateľa aplikácie je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: podpora@zooza.sk
 • V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie Služby Prevádzkovateľ aplikácie nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Prevádzkovateľ aplikácie tejto skutočnosti Prevádzkovateľovi kurzov informáciu.
 • Prevádzkovateľ aplikácie uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania Služby.
 • Používateľ má právo požadovať od Prevádzkvoateľa aplikácie prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
 • Používateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.
 • Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 13.1. Užívateľom je potrebné pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služby.
 • Prevádzkovateľ aplikácie vystupuje vo vzťahu k zákazníkom Prevádzkovateľa kurzov nasledovne:
 • Prevádzkovateľ aplikácie nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Prevádzkovateľa kurzov alebo Registrovaného používateľa. V prípade písomného súhlasu Prevádzkovateľa kurzov je Prevádzkovateľ aplikácie tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť voči Používateľovi kurzu nesie Prevázkovateľ aplikácie, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ aplikácie sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania služieb Aplikácie.
 • Prevádzkovateľ aplikácie spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a Prevádzkovateľom kurzov.
 • Prevádzkovateľ aplikácie spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Prevádzkovateľ kurzov.
 • Dotknutými osobami sú zákazníci Prevádzkovateľa kurzov.
 • Prevádzkovateľ aplikácie je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.
 • Prevádzkovateľ aplikácie je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto článku VOP, prípadne písomnými pokynmi Prevádzkovateľa kurzov, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, Prevádzkovateľ aplikácie je pri takom prenose povinný oznámiť Prevádzkovateľovi kurzov túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.
 • Prevádzkovateľ aplikácie je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
 • Prevádzkovatľ aplikácie vyhlasuje že zaručuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, pričom pri prijímaní technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany osobných údajov zákazníkov Prevádzkovateľa kurzov najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, bral do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, rizika, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov a ich závažnosť.
 • Prevádzkovateľ aplikácie je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom VOP.
 • Prevádzkovateľ aplikácie a ním poverené osoby sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o zákazníkoch Užívateľa. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Prevádzkovateľ kurzov zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj jeho zamestnanci a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.
 • Prevádzkovateľ aplikácie je povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu zákazníkov Užívateľa len počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu spracúvania.
 • Prevádzkovateľ aplikácie sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Prevádzkovateľovi kurzov súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností Prevádzkovateľa kurzov reagovať na žiadosti zákazníkov Prevádzkovateľa kurzov pri výkone ich práv podľa ustanovení kapitoly III GDPR , vrátane oznámenia Užívateľa o každej písomnej žiadosti o prístup, ktoré boli doručené Poskytovateľovi v súvislosti s povinnosťami Užívateľa podľa GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a iných súvisiacich predpisov.
 • Prevádzkvoateľ kurzov sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Prevádzkvoateľovi aplikácie súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to:
 • zabezpečiť bezpečnosť spracúvania;
 • oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov;
 • v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov;
 • konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov pred uskutočnením akéhokoľvek spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by Užívateľ neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.
 • Prevádzkovateľ aplikácie sa zaväzuje poskytnúť Prevádzkovateľovi kurzov všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v ustanovení čl. 28 GDPR a poskytnúť Prevádzkovateľovi kurzov súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Prevádzkvoateľa kurzov alebo audítora, ktorého poveril Prevádzkovateľ kurzov.
 • Prevádzkovateľ aplikácie je povinný bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi kurzov, ak podľa názoru Prevádzkvoateľa aplikácie akýkoľvek pokyn udelený Prevádzkovateľa kurzov porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ aplikácie sa zaväzuje po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy, na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa kurzu vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Prevádzkovateľa kurzu a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.

 

 

 

 • Informácie o právach dotknutej osoby – Používateľ:

 

Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – Používateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR  nasledovné práva

 

 • Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa aplikácie potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode 13.8.
 • Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ aplikácie bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ aplikácie bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ aplikácie obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi aplikácie overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • Prevádzkovateľ aplikácie už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa aplikácie prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 • Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Prevádzkovateľ aplikácie povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
 • Na základe čl. 19 GDPR  je Prevádzkovateľ aplikácie v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Prevádzkovateľ aplikácie oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi aplikácie, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa aplikácie alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ aplikácie nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
 • Na základe čl. 22 GDPR  má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
 • Na základe čl. 34 GDPR  má dotknutá osoba právo, aby jej Prevádzkovateľ aplikácie bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
 • Poskytnutie informácií dotknutej osobe
 • Prevádzkovateľ aplikácie je povinný  poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Prevádzkovateľ aplikácie poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Prevádzkovateľ aplikácie je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR  povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
 • Prevádzkovateľ aplikácie je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Prevádzkovateľ aplikácie v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ aplikácie je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
 • Informácie podľa bodu 1 poskytuje Prevádzkovateľ aplikácie bezodplatne.
 • Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ aplikácie môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
 • Obmedzenie práv dotknutej osoby
 • O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Prevádzkovateľ aplikácie informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

 

 

 1. Záverečné ustanovenia

Vytvorením používateľského účtu dochádza k vzniku zmluvy medzi prevádzkovateľom aplikácie a používateľom. Obsah zmluvy tvoria tieto zmluvné podmienky. Vytvorením používateľského účtu používateľ súhlasí s týmito zmluvnými podmienkami v znení platnom ku dňu vytvorenie používateľského účtu.

Zmluvná dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú a zaniká zrušením účtu zo strany používateľa alebo prevádzkovateľa, zánikom používateľa alebo prevádzkovateľa bez právneho nástupcu.

Tieto zmluvné podmienky môžu byť prevádzkovateľom jednostranne menené, a to vždy s účinnosťou k dňu ich uverejnenia a oznámenia na stránke www.zooza.sk a zaslaním správy s oznámením na používateľský účet prostredníctvom Aplikácie alebo na zaregistrovaný email. Používateľ má právo takú zmenu zmluvných podmienok písomne odmietnuť a svoj používateľsky účet zrušiť ku koncu mesiaca, v ktorom už uhradil mesačný paušálny poplatok. V prípade, že používateľ využíva predplatné služieb zadarmo, môže používateľ svoj používateľsky účet zrušiť okamžite k doručeniu oznámenia Prevádzkovateľovi.

Podľa takto zmenených zmluvných podmienok sa riadia i právne vzťahy vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nových zmluvných podmienok, avšak vznik práv a povinností, ku ktorým došlo pred dňom nadobudnutia účinnosti zmien zmluvných podmienok, sa posudzujú podľa doterajších zmluvných podmienok.

Zmluvné podmienky sú platné od 1. 5. 2018