fbpx

Zásady ochrany osobných údajov Poskytovateľa

Zásady ochrany osobných údajov Poskytovateľa

Osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“). Bezpečnosť osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom sú pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť. 

 1. NAŠE ÚDAJE 

Kto sme?

Osobné údaje spracúva

Obchodné meno: Zooza s. r. o.

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka 44567/R

Sídlo: Horská 1311/12, Partizánske 958 06

IČO: 55 083 218

kontaktný e-mail: podpora@zooza.sk                                                     

 (ďalej len „prevádzkovateľ“). 

 1. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A OBDOBIE

Aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, na akom právnom základe a na aké obdobie?

Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na dosiahnutie stanoveného účelu. Osobné údaje spracúvame na tieto účely: 

 1. Zmluva o používaní aplikácie Zooza a poskytovaní služieb

Osobné údaje Klientov, ich zamestnancov, členov štatutárnych orgánov, spolupracujúcich osôb a iných kontaktných osôb v rozsahu meno, priezvisko, adresa, príslušnosť k organizácii, fakturačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH, IBAN), údaje o platbe, tel. č. a email a osobné údaje Používateľov a iných dotknutých osôb (vrátane detí), ktorých spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely plnenia zmluvy, a to v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, údaje o platbe, e-mailová adresa, tel. číslo spracúvame na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy a vedenia evidencie zmlúv. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov po jeho ukončení pre prípad, žeby niektorá zo zmluvných strán uplatnila svoje nároky. Komunikáciu v rámci predzmluvných vzťahov uchovávame 6 mesiacov.

 1. Kontaktný formulár

Osobné údaje záujemcov v rozsahu meno, priezvisko, tel. č., e-mail a predmet správy spracúvame na účely prijatia a vybavenia Vášho dopytu. Právnym základom na ich spracúvanie je plnenie zmluvy, resp. predzmluvné vzťahy v súvislosti s uzatvorením zmluvy. Osobné údaje uchovávame po dobu 6 mesiacov.

 1. Účtovná agenda

Osobné údaje Klientov, zákazníkov a ich zamestnancov, členov štatutárnych orgánov a prípadne iných osôb v rozsahu meno, priezvisko, adresa, fakturačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH, IBAN) spracúvame na účely vedenia účtovníctva a plnenia si povinností vyplývajúcich zo zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a iných relevantných právnych predpisov. Právnym základom na spracúvanie je plnenie zákonných povinností. Účtovné doklady uchovávame po dobu 10 rokov. 

 1. Marketing

Osobné údaje zákazníkov v rozsahu meno, priezvisko, tel. č., e-mail, spracúvame na účel priameho marketingu, aby sme vás informovali o našich ponukách alebo novinkách. Ak ste našim zákazníkom, právnym základom spracúvania je náš oprávnený záujem a za týmto účelom sme vytvorili a prevádzkujeme aj databázu kontaktných údajov. Ak nie ste našim zákazníkom, spracúvame vaše osobné údaje na uvedený účel len s vašim súhlasom. Osobné údaje uchovávame po dobu troch rokov alebo po kratšiu dobu v prípade, ak odvoláte svoj súhlas alebo voči spracúvaniu osobných údajov budete namietať. 

 1. Cookies

Na všetky vyššie uvedené účely môžeme využívať aj cookies a podobné nástroje. Pokiaľ nie je možné cookies spracúvať na niektorom z vyššie uvedených právnych základov (plnenie zmluvy, oprávnený záujem), cookies môžeme spracúvať len na základe Vášho súhlasu, ktorý je možné udeliť na to určenou funkcionalitou na našej internetovej stránke alebo zaškrtnutím príslušného políčka v prihlasovacom formulári. Doba uchovávania cookies je 15 mesiacov. 

 1. PRÍJEMCOVIA

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje budú sprístupnené iba oprávneným zamestnancom prevádzkovateľa alebo jeho členom alebo členom jeho orgánov, a prípadne tiež oprávneným spolupracujúcim osobám alebo zamestnancom sprostredkovateľa, a to len v rozsahu potrebnom na účely spracúvania. 

Okrem uvedeného osobné údaje poskytujeme tretej osobe, len ak nám to vyplýva z osobitného zákona alebo je to nevyhnutné na plnenie zmluvy. Ide najmä o orgány verejnej správy a iné oprávnené subjekty.

Vaše osobné údaje ďalej poskytujeme sprostredkovateľom, ktorí nám dodávajú odborné a špecializované služby. S každým sprostredkovateľom sme uzatvorili zmluvu o spracúvaní osobných údajov a zaviazali ich mlčanlivosťou. Spracúvaním osobných údajov sme poverili:

 1. TRETIE KRAJINY

Kam prenášame vaše osobné údaje?

     Osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny.

 1. SŤAŽNOSŤ

Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email podpora@zooza.sk . Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne. 

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12, 820 07 Bratislava

Email: statny.dozor@pdp.gov.sk 

 1. SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme, t. j. automatizovane aj manuálne. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. 

Vedieme záznamy o všetkých spracovateľských činnostiach a máme zavedené potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov. Tieto opatrenia zahŕňajú najmä antivírusové programy, politiku silných hesiel a šifrovanie. Zverené osobné údaje pravidelne zálohujeme, aby sme ich mohli v prípade náhodného poškodenia alebo straty ihneď obnoviť. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou. K výberu sprostredkovateľov pristupujeme veľmi zodpovedne, pričom dbáme na to, aby vybraný sprostredkovateľ nám poskytol primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov. 

 1. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Aké máte ako dotknutá osoba práva?

Nariadenie Vám priznáva určité práva, ktorými môžete ovplyvniť, ako spracúvame vaše osobné údaje. Nie všetky práva však môžete uplatniť za každých okolností. Treba pritom vychádzať z právneho základu spracúvania osobných údajov. 

 1. Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou a tiež poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú.

 1. Právo na opravu

Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Ak sú nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu s ohľadom na technické možnosti. 

 1. Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O ich vymazanie nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 1. Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Ak Vašej žiadosti vyhovieme, budeme Vaše údaje iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať už nebudeme. K obmedzeniu spracovávania Vašich údajov dôjde, ak:

 1. Právo na prenosnosť údajov

V prípade, ak chcete, aby naša spoločnosť poskytla Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a ktoré spracúvame na základe súhlasu alebo s cieľom plniť zmluvu a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, tretej osobe, môžete využiť svoje právo na prenosnosť údajov. V prípade, ak by boli výkonom tohto práva nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb, naša spoločnosť nebude môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

 1. Právo namietať

V prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, máte právo namietať proti ich spracovávaniu. Pokiaľ nepreukážeme, že existuje vážny oprávnený dôvod na ich spracúvanie, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami alebo právami, spracúvanie osobných údajov sa na základe Vašej námietky bez zbytočného odkladu ukončí.

 1. Právo odvolať súhlas

V prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, pričom uvedené odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe poskytnutého súhlasu pred jeho odvolaním. Váš súhlasu so spracúvaním osobných údajom môžete v každom prípade odvolať aj prostredníctvom oznámenia na e-mailovej adrese: podpora@zooza.sk alebo prostredníctvom Vášho užívateľského účtu, ak Vám bol takýto účet zriadený a Váš účet takúto funkciu obsahuje. 

Vašu žiadosť, ktorou uplatňujete niektoré z uvedených práv, nám môžete poslať emailom alebo poštou na adresu uvedenú vyššie. Všetkými Vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia Vás budeme informovať rovnakým spôsobom, akým podáte žiadosť. 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ak má naša spoločnosť pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva niektorú zo žiadostí uvedených vyššie, sme oprávnení požiadať takúto fyzickú osobu o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na overenie totožnosti dotknutej osoby.

V prípade opakovaných, zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných žiadostí o uplatnenie vyššie uvedených práv je naša spoločnosť oprávnená účtovať primeraný poplatok alebo odmietnuť konať na základe takejto žiadosti.

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. 

V Pezinku dňa 1.2.2023          

Zooza s. r. o.