fbpx

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE POUŽÍVATEĽOV

 1. Úvodné ustanovenia
 1. Spoločnosť Setit, s. r. o. so sídlom Žarnovických 6307/31, 902 01 Pezinok, IČO: 46 528 636, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 79524/B (ďalej len „Poskytovateľ“) vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky („VOP“), ktoré sa vzťahujú na zmluvné vzťahy medzi Poskytovateľom a Používateľmi webovej aplikácie Zooza, ako sú tieto pojmy ďalej definované. Kontaktné údaje Poskytovateľa pre účely realizácie zmluvného vzťahu sú nasledovné: e-mail: podpora@zooza.sk.
 2. Pojmy použité v texte týchto VOP majú nasledovný význam:
 1. Aplikácia: webová aplikácia pod názvom Zooza obsahujúca administratívny systém Poskytovateľa, ktorej prevádzkovateľom je Poskytovateľ a prostredníctvom ktorej Poskytovateľ poskytuje Služby uvedené v čl. 2 týchto VOP; Aplikácia je prevádzkovaná vo forme webových stránok, dostupných na http://Zooza.sk
 2. Služba: akákoľvek služba ponúkaná a poskytovaná Poskytovateľom Používateľovi  v rámci Aplikácie alebo v súvislosti s jej používaním, a to najmä niektorá zo služieb uvedených v čl. 2 týchto VOP,
 3. Používateľ: fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá používa Aplikáciu prostredníctvom Používateľského účtu na základe Zmluvy s Poskytovateľom a týchto VOP,
 4. Zmluva: Zmluva o používaní aplikácie Zooza a poskytovaní služieb uzavretá medzi Poskytovateľom a Používateľom, a to najmä na základe vytvorenia Používateľského účtu v Aplikácii (registrácie) a potvrdenia registrácie to strany Poskytovateľa. Pre účely potvrdenia registrácie je Poskytovateľ oprávnený doručiť potvrdenie na e-mailovú adresu Používateľa uvedenú pri registrácii. Pri registrácii je Používateľ povinný správne vyplniť všetky povinné polia a kliknutím na tlačidlo „potvrdiť“ vytvorí registráciu. Podmienkou vytvorenia registrácie je vyjadrenie súhlasu s týmito VOP a Zásadami ochrany osobných údajov Poskytovateľa, resp. ďalšími dokumentami, a to zaškrtnutím príslušných polí v registračnom formulári. Vytvorenie registrácie sa považuje za návrh Používateľa na uzatvorenie Zmluvy s Poskytovateľom a stáva sa pre Používateľa záväzným okamihom jej vytvorenia. Vyššie uvedený spôsob uzatvorenia Zmluvy nevylučuje jej uzatvorenie aj v písomnej podobe. Používateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ má právo návrh Používateľa na uzatvorenie Zmluvy odmietnuť, a to najmä z dôvodu:
 1. dočasnej nedostupnosti poskytovaných služieb alebo nesplnenie podmienok pre poskytovanie Služieb zo strany Používateľa,
 2. ak ide o Používateľa alebo o právneho nástupcu Používateľa, ktorý v minulosti porušil svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy alebo VOP,
 3. ak by realizácia Zmluvy bola v rozpore s obchodnou politikou Poskytovateľa,
 4. ak by realizácia Zmluvy bola v rozpore s dobrými mravmi, verejným poriadkom alebo so zásadami poctivého obchodného styku.

Na uzatvorenie Zmluvy o používaní aplikácie Zooza a poskytovaní služieb nemá Používateľ právny nárok. 

 1. Strany: zmluvné strany Zmluvy, t. j. Poskytovateľ a Používateľ,
 2. Predajca: podnikateľ, ktorý je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom, a ktorý na svojich internetových stránkach ponúka Používateľom za odplatu alebo bezplatne rôzne služby (najmä možnosť absolvovania kurzov) alebo produkty (najmä digitálny obsah),  
 3. GDPR: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),
 4. VOP: tieto Všeobecné obchodné podmienky pre používateľov; neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP sú aj dokumenty prepojené s týmito VOP prostredníctvom príslušných odkazov.
 5. Právny vzťah medzi Poskytovateľom a Používateľom, ktorý vznikol na základe Zmluvy, sa riadi:
 1. týmito VOP, dostupnými na: www.zooza.sk,
 2. Zásadami ochrany osobných údajov Poskytovateľa, 
 3. ďalšími dokumentami, na ktoré tieto VOP odkazujú,
 4. príslušnými právnymi predpismi.
 5. Poskytovateľ je v súvislosti s realizáciou Zmluvy v postavení prevádzkovateľa osobných údajov, pričom v súvislosti s poskytovaním Služieb je v pozícii sprostredkovateľa osobných údajov, kde prevádzkovateľom je príslušný Predajca, ktorý je v zmluvnom vzťahu s Používateľom. Relevantné informácie o spracúvaní osobných údajov Používateľov, o prístupe k týmto údajom a podmienky ich spracúvania Poskytovateľom v postavení prevádzkovateľa sú dostupné v Zásadách ochrany osobných údajov Poskytovateľa
 1. Prehľad Služieb a podmienky poskytovania Služieb
 1. Poskytovateľ poskytuje Používateľom Aplikácie najmä nasledovné služby:
 2. Prístup Používateľa do Aplikácie a využívanie funkcionalít Aplikácie, a to najmä:
 1. možnosť vytvorenia používateľského účtu/účtov,
 2. možnosť aktualizácie registračných údajov,
 3. možnosť spravovania svojho Používateľského účtu a produktov alebo služieb zakúpených alebo objednaných u Predajcu, ak takúto možnosť poskytuje príslušný Predajca, 
 4. vkladanie informácií a prístup k týmto informáciám,
 5. posielanie správ alebo oznamov Predajcom, alebo iná komunikácia s Predajcom, 
 6. sprístupnenie digitálneho obsahu (čl. 5 VOP),

2.1.2 (i) Sprostredkovanie platobnej brány za účelom realizácie platby za produkt alebo službu príslušnému Predajcovi, 

(ii) zasielanie potvrdení o uskutočnení objednávok, faktúr, automatických e-mailov alebo SMS správ týkajúcich sa zakúpených produktov.

 1. Poskytovateľ poskytuje Služby na internetových stránkach Predajcov.
 2. Poskytovanie Služieb Používateľovi a využívanie Služieb Používateľom sa realizuje prostredníctvom používateľského účtu, ktorý Používateľ získa bezodkladne po uskutočnení registrácie v Aplikácii (ďalej len „Používateľský účet“). Používateľ môže dokončiť svoju registráciu v Aplikácii prostredníctvom na to určeného formulára, ktorý je dostupný buď na stránke Poskytovateľa (www.zooza.sk) alebo na stránke Predajcu. Používateľ  má k svojmu Používateľskému účtu prístup cez užívateľské rozhranie stránky Poskytovateľa. Používateľ berie na vedomie, že za účelom využívania Služieb je nevyhnutná registrácia Používateľa v Aplikácii a vytvorenie Používateľského účtu. Pri vytváraní Používateľského účtu (registrácii) je Používateľ povinný riadne vyplniť všetky povinné polia a uviesť pravdivé, presné a úplné informácie. Poskytovateľ nezodpovedná za správnosť údajov uvedených v Aplikácii. Poskytovateľ nezodpovedá za nemožnosť využívania Služieb zo strany Používateľa z dôvodu nevykonania alebo nesprávneho vykonania registrácie v Aplikácii. 
 3. Poskytovateľ začne poskytovať Služby bezodkladne po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:
 1. uzatvorenie Zmluvy,
 2. zaplatenie ceny za poskytované Služby, ak je Služba podľa Zmluvy a týchto VOP spoplatnená,
 3. registrácia v Aplikácii a vytvorenie Používateľského účtu.

V prípade omeškania Poskytovateľa so splnením povinností podľa bodov vyššie sa o túto dobu omeškania predlžuje termín začatia poskytovania Služieb. 

 1. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah a funkcionalitu webových stránok Predajcu, na ktorých sa Používateľ prihlasuje do svojho Používateľského účtu, a týmto ani za nefunkčnosť Aplikácie spôsobenej v dôsledku nefunkčnosti príslušnej webovej stránky Predajcu.
 2. Za obsah ponúkaný na webových stránkach Predajcu nesie zodpovednosť výlučne Predajca. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah a/alebo kvalitu produktov alebo služieb poskytovaných Predajcom, ani za prípadné porušenie práv duševného vlastníctva alebo iných práv vzťahujúcich sa k produktom alebo službám ponúkaným alebo poskytovaným Predajcom. 
 3. Poskytovateľ je oprávnený použiť informácie získané v súlade so Zmluvou aj na prípadné riešenie sporu s Používateľom v súvislosti s porušením Zmluvy a týchto VOP.
 4. Údaje poskytnuté Poskytovateľovi v súlade so Zmluvou a týmito VOP nemôžu byť verejne prístupné. 
 5. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť alebo pozastaviť poskytovanie Služieb Používateľovi, ktorý opakovane (najmenej dva krát) alebo podstatne porušil Zmluvu. Právo Poskytovateľa na odstúpenie od Zmluvy v súlade s týmito VOP tým nie je dotknuté.
 6. Používateľ je oprávnený využívať Služby výlučne len pre svoju vlastnú potrebu, resp. pre potreby realizácie zmluvného vzťahu s Predajcom. Používateľ nie je oprávnený využívať Služby pre komerčné účely.
 7. Používateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ môže mať prístup k informáciám uvádzaným v jeho Používateľskom účte.
 1. Podmienky používania Aplikácie 
 1. Podmienkou používania Aplikácie zo strany Používateľa je vytvorenie Používateľského účtu podľa bodu 2.3 týchto VOP a splnenie podmienok podľa bodu 2.4 VOP. Predpokladom pre využívanie Aplikácie okrem uvedených podmienok je prístup k sieti internet a webovému prehliadaču.
 2. Aplikácia nemá žiadne dodatočné požiadavky nad rámec požiadaviek samotného operačného systému na počítače, na ktorých bude používaná. Pre bezporuchovú prevádzku Aplikácie je potrebné zabezpečiť spoľahlivý hardvér. Je tiež nevyhnutné, aby mal počítač, na ktorom bude používaná Aplikácia, nainštalovaný a pravidelne aktualizovaný softvér proti vírusom, spajvéru a ostatným škodlivým softvérom. Poskytovateľ nezabezpečuje na počítačoch, na ktorých bude používaná Aplikácia, inštaláciu softvéru ani aktualizáciu softvéru proti vírusom, spajvéru a ostatným škodlivým softvérom. 
 3. Používateľ je oprávnený používať Aplikáciu výlučne len v spojení s využívaním Služieb a/alebo v súvislosti s realizáciou zmluvného vzťahu s Predajcom alebo s Poskytovateľom, v súlade s týmito VOP a platnými právnymi predpismi. Používateľ nie je oprávnený využívať Aplikáciu na žiadne ďalšie účely ako na účely uvedené v týchto VOP.
 4. Používateľ ďalej nie je oprávnený:
 1. pokúšať sa pristupovať do častí Aplikácie, ku ktorým mu nebol výslovne udelený prístup zo strany Poskytovateľa,
 2. z vygenerovaných e-mailov či formulárov alebo iných výstupov, ktoré Poskytovateľ poskytuje, odstraňovať alebo meniť akékoľvek ochranné známky, obchodné značky, názov Poskytovateľa alebo názov Aplikácie,
 3. pokúšať sa prihlásiť do Aplikácie ako iný používateľ Aplikácie alebo iná osoba alebo inak poškodzovať ďalších používateľov Aplikácie alebo iné osoby,
 4. žiadnym spôsobom poškodzovať Poskytovateľa, jeho dobrú povesť a/alebo dobré meno,
 5. prostredníctvom Aplikácie propagovať služby iných osôb, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú v konkurenčnom vzťahu k Poskytovateľovi,
 6. v rámci používania Aplikácie a/alebo v súvislosti s ním správať sa v rozpore s pravidlami morálky a slušnosti, a to najmä žiadnym spôsobom nesmie: 
  1. propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
  2. propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
  3. otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,
  4. používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovanou spoločenskou morálkou a etikou; propagovať detskú pornografiu,
  5. ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,
  6. odosielať príspevky s erotickým obsahom,
  7. otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov,
  8. otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám,
  9. uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé informácie o tretej osobe
  10. brániť v diskusii na stránke ostatným používateľom Aplikácie, prípadne ju narúšať alebo obťažovať ostatných používateľov Aplikácie.
 7. Používateľ je povinný:
 1. oznámiť Poskytovateľovi všetky bezpečnostné nedostatky Aplikácie, o ktorých sa dozvedel,
 2. zabrániť akémukoľvek zdieľaniu svojich prihlasovacích údajov. 
 3. Používateľ vyhlasuje, že:
 1. je spôsobilý na právne úkony,
 2. jeho schopnosť plniť záväzky vyplývajúce zo Zmluvy a týchto VOP nie je v žiadnom rozsahu dotknutá,
 3. nemal vytvorený používateľský účet v Aplikácii, ktorý by bol zo strany Poskytovateľa zrušený z dôvodu používania Aplikácie v rozpore so zmluvou alebo právnymi predpismi.
 1. Za správnosť a aktuálnosť registračných údajov uvedených v Používateľskom účte ako aj všetkých informácií vložených do Aplikácie v rámci jej používania, zodpovedá Používateľ. Používateľ je povinný po každej zmene registračných údajov tieto bezodkladne aktualizovať vo svojom Používateľskom účte. Poskytovateľ je oprávnený kontrolovať obsah akejkoľvek informácie uvedenej Používateľom v rámci používania Aplikácie, najmä je oprávnený upozorniť Používateľa na porušenie bodu 3.4 týchto VOP, požadovať okamžitú nápravu alebo takéto informácie odstrániť z Aplikácie, a to bez súhlasu Používateľa a bez jeho predchádzajúceho upozornenia. Tým nie je dotknuté právo Poskytovateľa odstúpiť od Zmluvy podľa týchto VOP a ani prípadný nárok na náhradu škody spôsobenej takýmto porušením.
 2. Používateľský účet je chránený prihlasovacím e-mailom a špecifickým identifikačným číslom, tzv. tokenom – unikátnym pre konkrétny email. Používateľ zodpovedá za dôvernosť svojich prihlasovacích údajov a za bezpečnosť počítačového systému, ktorý používa pri používaní Aplikácie. Používateľ nie je oprávnený poskytnúť prístupové údaje tretej osobe, v opačnom prípade je Poskytovateľ oprávnený pozastaviť poskytovanie Služieb. Poskytovateľ nezodpovedá za používanie prihlasovacích údajov Používateľa, používanie Používateľského účtu, za obsah Používateľského účtu ani za aktivity v rámci Používateľského účtu, ktoré sú výsledkom zneužitia prihlasovacích údajov. V prípade, ak sa Používateľ domnieva, že dôvernosť prihlasovacích údajov mohla byť ohrozená, je povinný o tom bezodkladne informovať Poskytovateľa a to na e-mailovej adrese podpora@zooza.sk. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacích údajov Používateľa, ani za akúkoľvek prípadnú ujmu alebo nároky tretích osôb, ktoré vznikli v dôsledku porušenia vyššie uvedených povinností. 
 3. Používateľ berie na vedomie, že údaje a informácie obsiahnuté v Používateľskom účte sa nachádzajú na serveroch EÚ, pričom tieto údaje je možné zobraziť na akomkoľvek médiu, prostredníctvom ktorého je možné prihlásiť sa do svojho Používateľského účtu v rámci Aplikácie. Pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu týchto údajov, bod 3.8 týchto VOP platí primerane.
 4.   Používateľský účet je možné jednostranne zrušiť za nasledovných podmienok: 
 1. Používateľ je oprávnený kedykoľvek bezplatne zrušiť svoj Používateľský účet, a to prostredníctvom kontaktovania podpory na  podpora@zooza.sk,
 2. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť Používateľský účet kedykoľvek po predchádzajúcom upozornení Používateľa, ak je tu dôvod na odstúpenie od Zmluvy zo strany Poskytovateľa podľa týchto VOP.
 1. Poskytovateľ je povinný svoj zámer zrušiť Používateľský účet z dôvodov podľa bodu 3.10 bod (ii) týchto VOP oznámiť Používateľovi prostredníctvom e-mailu, a to najmenej tri (3) pracovné dni vopred.
 2. Používateľ berie na vedomie, že zrušenie Používateľského účtu je nezvratné. Používateľ nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany Poskytovateľa v súvislosti so zrušením Používateľského účtu. 
 3. Zrušením Používateľského účtu dochádza k zrušeniu Zmluvy v súlade s bodom 7.2 písm. d) týchto VOP. 
 4. Používateľ berie na vedomie, že zrušenie Používateľského účtu, ktoré má za následok zrušenie Zmluvy a naopak, môže mať vplyv na jeho zmluvný vzťah s Predajcom, pričom Poskytovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo inú ujmu tým spôsobenú. 
 5. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že:
 1. Poskytovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia obsah poskytovaných Služieb alebo ich časť upravovať, meniť či odstraňovať, alebo prestať úplne poskytovať, 
 2. porušenie týchto VOP zo strany Používateľa oprávňuje Poskytovateľa odstúpiť od Zmluvy, pričom nárok Poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý,
 3. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek skontrolovať, či Používateľ využíva Služby a používa Aplikáciu v súlade s týmito VOP.

3.16 Súčasťou Aplikácie je aj prevádzkovanie databázy Používateľov, a to pre účely realizácie Zmluvy ako aj pre účely plnenia povinností Poskytovateľa ako prevádzkovateľa a sprostredkovateľa osobných údajov. 

 1. Licencia a autorské práva

4.1  Uzavretím Zmluvy a dokončením registrácie v Aplikácii v súlade s týmito VOP udeľuje Poskytovateľ Používateľovi zároveň nevýhradnú, neprevoditeľnú licenciu na používanie Aplikácie (ďalej len „Licencia“), a to výlučne:

 1. pre účely vyplývajúce zo Zmluvy a z týchto VOP,
 2. v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu podľa bodu (i) vyššie,
 3. výlučne len pre vlastnú potrebu Používateľa, resp. realizáciu zmluvného vzťahu s Predajcom a s Poskytovateľom,
 4. v rozsahu funkcionalít Aplikácie, ktoré boli Používateľovi na základe Zmluvy sprístupnené,
 5. pre územie Európskej únie,
 6. na dobu trvania Zmluvy.

4.2  Licenčnou zmluvou Používateľ nenadobúda žiadne vlastnícke ani iné práva k Aplikácii ani k žiadnej jej časti. Poskytovateľ si vyhradzuje všetky práva, ktoré Používateľovi neboli výslovne udelené.

4.3  Používateľ nie je oprávnený použiť Aplikáciu inak ako v súlade s týmito VOP, najmä je zakázané:

 1. zasahovať do technického alebo vecného obsahu Aplikácie,
 2. Aplikáciu akýmkoľvek spôsobom šíriť, kopírovať alebo ďalej technicky spracovať,
 3. poskytovať, predávať, prenajímať, prenášať ani distribuovať akúkoľvek časť Aplikácie, 
 4. obchádzať, vypínať alebo inak rušiť funkcie súvisiace s bezpečnosťou Aplikácie, ktoré bránia alebo obmedzujú používanie alebo kopírovanie akéhokoľvek obsahu alebo ktoré vynucujú obmedzenia používania Aplikácie, 
 5. prezerať, kopírovať, modifikovať a/alebo dešifrovať zdrojový kód Aplikácie,
 6. kopírovať, upravovať, prekladať, opravovať, vylepšovať, meniť alebo vytvárať akékoľvek odvodené diela Aplikácie a/alebo akejkoľvek jej časti, 
 7. používať akékoľvek automatizované prostriedky na prístup alebo monitorovanie Aplikácie na akýkoľvek účel, 
 8. podniknúť akékoľvek kroky, ktoré ukladajú alebo môžu uložiť neprimeranú záťaž na infraštruktúru Aplikácie, 
 9. zasahovať alebo sa pokúšať zasahovať do integrity alebo riadneho fungovania Aplikácie alebo akýchkoľvek súvisiacich činností, 
 10. odstrániť, vymazať, zakryť alebo pozmeniť upozornenia týkajúce sa identifikácie, autorských práv alebo iných vlastníckych práv pripojených k Aplikácii, 
 11. používať alebo zobrazovať logá alebo ochranné známky Aplikácie, 
 12. používať Aplikáciu na vývoj konkurenčnej služby alebo produktu, 
 13. používať Aplikáciu na odosielanie nevyžiadaných alebo nepovolených oznámení, a/alebo 
 14. používať Aplikáciu v rozpore s týmito VOP a/alebo právnymi predpismi.

4.4 Predajca zodpovedá za získanie potrebných licencií na použitie všetkých diel poskytovaných alebo prezentovaných na internetových stránkach Predajcu, ktorých predaj alebo prezentácia je v súlade s týmito VOP sprostredkovaný prostredníctvom Aplikácie, resp. ktoré budú v súvislosti s poskytovaním Služieb použité. Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek porušenie autorských ani iných práv tretích osôb  v súvislosti s používaním Aplikácie. Uvedené platí aj pre prípad akýchkoľvek médií vložených zo strany Používateľa do Aplikácie a s tým súvisiaceho porušenia práv tretích osôb Používateľom. Používateľ sa v takomto prípade zaväzuje nahradiť Poskytovateľovi všetky škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatňovaním nárokov tretích osôb v súvislosti s realizáciou Zmluvy.

4.5 Tieto VOP žiadnym spôsobom nezasahujú ani nemajú v úmysle kontrolovať akékoľvek práva duševného vlastníctva patriace Používateľovi. Poskytovateľ je oprávnený použiť prípadné logo, ochrannú známku alebo obchodnú značku Používateľa výlučne len na účely realizácie zmluvného vzťahu s Používateľom na základe Zmluvy.

 1. Digitálny obsah
 1. V súvislosti s poskytovaním Služieb Poskytovateľ môže sprístupňovať Používateľovi aj tzv.  digitálny obsah nachádzajúci sa na stránke Predajcu. V prípade, ak je tento digitálny obsah spoplatnený, podmienkou jeho sprístupnenia je úhrada príslušnej ceny Predajcovi v zmysle všeobecných obchodných podmienok Predajcu a bodu 6.1 a 6.2 týchto VOP. Digitálny obsah spravidla predstavuje chránené autorské diela Predajcu alebo iných osôb, ktoré Poskytovateľ po ich zakúpení Používateľom sprístupní Používateľovi na podporovanom zariadení a softvéri za podmienok uvedených v týchto VOP (ďalej len „digitálny obsah“). Zoznam digitálneho obsahu je zverejnený na stránkach príslušných Predajcov. Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek porušenie práv tretích osôb v súvislosti so sprístupňovaním digitálneho obsahu Používateľovi podľa týchto VOP.
 2. Digitálny obsah je možné sprístupniť na akomkoľvek bežne dostupnom zariadení akým je počítač, smartfón alebo tablet s aktuálnou verziou webového prehliadača najmä Microsoft Edge, Mozilla Firefox alebo Google Chrome.
 3. Používateľ berie na vedomie, že na používanie digitálneho obsahu je potrebné pripojenie k sieti internet, pričom minimálna rýchlosť pripojenia pre uspokojivú kvalitu obrazu bez prerušovania je 0,5 Mbps, avšak Poskytovateľ odporúča zabezpečenie rýchlejšieho pripojenia.
 4. Digitálny obsah je prístupný momentom registrácie Používateľa v prípade bezplatného digitálneho obsahu. V prípade spoplatneného digitálneho obsahu bude tento sprístupnený po zaplatení ceny v zmysle článku 6 týchto VOP.
 5. Digitálny obsah môže byť chránený pred použitím neautorizovaným užívateľom, šifrovaním alebo iným vhodným zabezpečením.
 6. Digitálny obsah je určený výhradne na osobné a nekomerčné používanie Používateľom.
 7. Digitálny obsah je neustále aktualizovaný, v čase sa mení, pričom autorské diela môžu byť pridané a/alebo vyňaté z digitálneho obsahu.
 8. Poskytovateľ sa zaväzuje vyvinúť úsilie aby ním prevádzkovaná infraštruktúra k sprístupneniu digitálneho obsahu bola funkčná nepretržite. V prípade, že nastane  výpadok v sprístupňovaní digitálneho obsahu, Používateľ sa môže obrátiť so žiadosťou o technickú podporu na Poskytovateľa, a to na e-mailovej adrese podpora@zooza.sk alebo na adrese Predajcu. Ak bol výpadok spôsobený okolnosťami na strane Poskytovateľa, Poskytovateľ sa zaväzuje odstrániť nahlásený výpadok bezodkladne, spravidla však do dvoch (2) pracovných dní. V prípade, ak výpadok nebol spôsobený okolnosťami na strane Poskytovateľa, Poskytovateľ o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu upovedomí Predajcu a tiež Používateľa.
 9. Používateľ nesmie využívať digitálny obsah na komerčné účely, šíriť ho alebo rozmnožovať ako aj ho nesmie využívať v rozpore so zákonmi, dobrými mravmi alebo týmito VOP.
 10. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za udelenie potrebných licencií na sprístupňovanie digitálneho obsahu v súvislosti s poskytovaním Služieb podľa Zmluvy, za čo zodpovedá príslušný Predajca. Poskytovateľ tiež nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné uplatnenie nárokov tretích osôb v súvislosti s akýmkoľvek porušením autorských alebo iných práv zo strany Predajcu alebo Používateľa v súvislosti so sprístupňovaním digitálneho obsahu podľa Zmluvy.  
 1. Cena, platobné podmienky a náhradné plnenie
 1. Poskytovateľ poskytuje Používateľovi Služby bezodplatne. Tým nie je dotknutá povinnosť Používateľa uhradiť cenu za zakúpené produkty a/alebo služby príslušnému Predajcovi. 
 2. V prípade zakúpenia spoplatneného digitálneho obsahu na stránke Predajcu bude tento sprístupnený Používateľovi až po uhradení príslušnej ceny.  V prípade zakúpenia produktu na stránke Predajcu, ktorého platba sa vykonáva formou pravidelnej platby („Predplatné“) táto bude uhradená na základe zvolenej platobnej metódy v periodicite podľa zvoleného alebo stanoveného časového úseku, pričom prvá platba sa uskutoční pri výbere formy Predplatného. V prípade zmeny platobnej periodicity bude suma uhradená v posledný deň, kedy má používateľ zaplatený prístup k digitálnemu obsahu. Predplatné je možné kedykoľvek zrušiť v Používateľskom účte, pričom digitálny obsah bude prístupný do vypršania časového úseku, za ktorý bol zaplatený.
 3. So súhlasom Predajcu Poskytovateľ môže Používateľovi sprístupniť digitálny obsah alebo jeho časť, ktorý môže Používateľ využívať bezplatne.   
 4. V prípade poskytnutia Služieb s vadami, ktoré trvajú viac ako 24 hodín, má Používateľ voči Poskytovateľovi nárok na:
 1. poskytnutie kompenzácie poskytnutím náhradných Služieb v zodpovedajúcom rozsahu,
 2. poskytnutie iného náhradného plnenia podľa dohody strán.
 1. Používateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akékoľvek vady poskytovaných Služieb bez zbytočného odkladu po tom, čo tieto vady mohol pri vynaložení náležitej starostlivosti zistiť. V opačnom prípade nemá nárok na poskytnutie kompenzácie podľa bodu 6.4 VOP. Používateľ môže uplatniť reklamáciu poskytovaných Služieb na e-mailovej adrese: podpora@zooza.sk. Poskytovateľ zodpovedá za vady Služieb podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Používateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní, odstrániť. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby Používateľ mohol Služby riadne využívať ako služby bez vady, má Používateľ právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Používateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak Používateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Služby riadne využívať. Používateľ berie na vedomie, že reklamovať je možné poskytované Služby a nie samotný digitálny obsah, za vady ktorého Poskytovateľ nezodpovedá. 
 2. Poskytovateľ nie je povinný nahradiť Používateľovi škodu, ktorú nemohol predpokladať v čase uzavretia Zmluvy.
 3. Poskytovateľ je oprávnený meniť výšku cien za poskytované Služby. V tomto prípade body 12.1 a 12.2 VOP platia primerane.
 1. Trvanie a zánik Zmluvy, sankcie
 1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, ak sa Strany nedohodnú inak. 
 2. Zmluva zaniká:
 1. uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená, ak takáto doba vyplýva z dohody Strán v Zmluve,
 2. písomnou dohodou Používateľa a Poskytovateľa,
 3. písomnou výpoveďou Používateľa alebo Poskytovateľa v súlade s týmito VOP,
 4. zrušením Používateľského účtu v súlade s týmito VOP,
 5. odstúpením od Zmluvy zo strany Používateľa alebo Poskytovateľa v súlade s týmito VOP,
 6. zánikom Používateľa alebo Poskytovateľa bez právneho nástupcu.
 7. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak:
 1. Používateľ poškodzuje dobré meno a/alebo dobrú povesť Poskytovateľa alebo jeho obchodnú značku/značky,
 2. Používateľ používa Aplikáciu alebo využíva Služby v rozpore s týmito VOP,
 3. Používateľ využíva Služby alebo používa Aplikáciu takým spôsobom, že Poskytovateľovi vzniká škoda alebo takéto užívanie trpí,
 4. Používateľ uvedie pri registrácii do Aplikácie nepravdivé, klamlivé alebo zavádzajúce údaje,
 5. Používateľ nepoužíva svoj účet dlhšie ako 12 mesiacov,
 6. Používateľ svoj účet nezačal používať ani v lehote 30 dní od jeho vytvorenia,
 7. Používateľ nevytvorí svoj Používateľský účet po dobu dlhšiu ako 30 dní od uzavretia Zmluvy, ak bola Zmluva uzatvorená v písomnej podobe,
 8. Používateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom,
 9. z iných dôvodov výslovne uvedených v týchto VOP alebo v zákone;

odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné a je účinné okamihom jeho doručenia na poslednú známu alebo oznámenú adresu Používateľa. 

 1. V prípade odstúpenia Poskytovateľa od Zmluvy podľa bodu 7.3 je Poskytovateľ oprávnený ponechať si prípadné platby uhradené Používateľom v súlade s týmito VOP ako zmluvnú pokutu.
 2. Používateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy. Odstúpenie musí byť písomné, pričom lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Poskytovateľovi na adresu sídla Poskytovateľa alebo na e-mailovú adresu hello@zooza.sk najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty. Používateľ môže využiť na odstúpenie od Zmluvy formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 k týmto VOP. 
 3. Používateľ je ďalej oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak dôjde k preukázateľnému úplnému prerušeniu poskytovania Služieb zo strany Poskytovateľa po dobu viac ako sedem (7) po sebe idúcich dní. 
 4. Po odstúpení od Zmluvy zo strany Používateľa je Poskytovateľ povinný vrátiť Používateľovi všetky prípadné platby, ktoré Používateľ uhradil v súvislosti s realizáciou Zmluvy. Tým však nie je dotknutý bod 7.13 VOP. Platby budú vrátené Používateľovi najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy, a to rovnakým spôsobom, aký Používateľ použil pri platbe. Tým však nie je dotknuté právo Používateľa dohodnúť sa s Poskytovateľom na inom spôsobe platby, pričom Poskytovateľ nie je oprávnený v takomto prípade účtovať žiadne ďalšie poplatky.
 5. Používateľ je oprávnený kedykoľvek počas platnosti Zmluvy ukončiť Zmluvu písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu, doručenou Poskytovateľovi na adresu jeho sídla alebo e-mailovú adresu podpora@zooza.sk.  Výpovedná lehota je 14 dní a začína plynúť deň nasledujúci po doručení písomnej výpovede Poskytovateľovi. 
 6. Poskytovateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu iba z dôvodov hodných osobitného zreteľa, a to na základe písomnej výpovede doručenej Používateľovi prostredníctvom Používateľského účtu, e-mailom alebo poštou na adresu bydliska alebo sídla Používateľa. Výpovedná lehota je 14 dní a začína plynúť deň nasledujúci po doručení písomnej výpovede Používateľovi.
 7. Ak Používateľ udelil výslovný súhlas so začatím poskytovania Služieb počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 7.5 VOP, je povinný uhradiť Poskytovateľovi iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Používateľ dokončením registrácie podľa bodu 2.3 VOP udeľuje výslovný súhlas so začatím poskytovania Služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasuje, že bol poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca po úplnom poskytnutí Služby právo na odstúpenie od Zmluvy. 
 8. V prípade zániku Zmluvy dôjde zároveň k zrušeniu Používateľského účtu, pričom body 3.12 až 3.14 týchto VOP platia primerane.
 9. V prípade omeškania Používateľa so zaplatením ceny za Služby podľa týchto VOP je Poskytovateľ oprávnený uplatniť si voči Používateľovi úrok z omeškania v zákonnej výške. Povinnosťou zaplatiť úrok z omeškania alebo inú sankciu podľa týchto VOP nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na náhradu škody.
 10. Ukončenie Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu nezakladá právo Používateľa na vrátenie platieb uskutočnených podľa bodu 6.2 VOP, ktoré boli spotrebované sprístupnením zakúpeného digitálneho obsahu.
 1. Ostatné vyhlásenia
 1. Poskytovateľ môže na základe preferencií Používateľa odporúčať použitie niektorého digitálneho obsahu. Takéto odporúčanie nemá charakter poskytovania poradenských, zdravotných, rehabilitačných ani iných podobných aktivít.
 2. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za odporúčania, výzvy, rady, alebo postupy obsiahnuté v digitálnom obsahu a ak sa Používateľ rozhodne niektoré z činností vyobrazených v digitálnom obsahu sám uskutočniť, robí tak výlučne na vlastnú zodpovednosť. Poskytovateľ rovnako nie je zodpovedný za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne Používateľovi v súvislosti s používaním elektronického/digitálneho obsahu.
 3. Služby a elektronický/digitálny obsah sú poskytované v stave „ako stoja a ležia“, s prípadnými nedostatkami a bez poskytnutia osobitnej záruky.
 1. Zodpovednosť za bezpečnosť údajov
 1. Poskytovateľ je povinný prijať príslušné bezpečnostné štandardy vo vzťahu k šíreniu počítačových vírusov a ochrany pred týmito vírusmi v rámci používania Aplikácie Používateľom. Poskytovateľ berie na vedomie, že je povinný dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa k ochrane spracúvaných osobných údajov.
 2. Poskytovateľ vyhlasuje, že: 
 1. používa v pravidelných intervaloch aktualizovaný antivírusový softvér na preventívne overovanie nezávadnosti zhotovovaných inštalačných súborov,
 2. chyby alebo závady Aplikácie, ktoré môžu v reálnej praxi vzniknúť a na ktoré používatelia Aplikácie poukážu, sú neodkladne riešené a odstránené a Poskytovateľ vyvinie maximálne úsilie na odstránenie takýchto nedostatkov.
 1. Chybové hlásenia a iné obdobné prejavy, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť a nespôsobujú podstatné odchýlky od dohodnutých vlastností Aplikácie sa považujú za nedostatok softvéru, ktorý nemá vplyv na jeho používanie. Poskytovateľ sa zaväzuje tieto nedostatky v primeranej dobe odstrániť.
 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zobrazenie informácií na používateľskom zariadení a za dostupnosť webovej stránky v akomkoľvek čase a mieste, ak príslušný nedostatok nebol spôsobený z dôvodov na strane Poskytovateľa.  
 3. Webové stránky môžu Používateľa odkázať na iné internetové stránky, pričom Poskytovateľ nie je v žiadnom ohľade zodpovedný za obsah, dostupnosť alebo iné aspekty týchto iných stránok. Informácie uvedené na týchto iných stránkach nevyjadrujú názor Poskytovateľa. 
 4. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú Používateľovi, ktorá bola spôsobená inak ako porušením povinností Poskytovateľa v zmysle Zmluvy, týchto VOP alebo príslušných právnych predpisov, ku ktorej došlo najmä: 
 1. v dôsledku výmazu, poškodenia, odcudzenia a/alebo zneužitia databázy obsiahnutej v Používateľskom účte,
 2. z dôvodu nesúladu Aplikácie s počítačovým vybavením Používateľa,
 3. dôvodu počítačovej infiltrácie, a to najmä vtedy, keď Používateľ primerane nedbá a nechráni svoje počítače zodpovedajúcimi antivírusovými programami,
 4. v dôsledku zneužitia prihlasovacích údajov Používateľa neoprávnenou osobou, a to násilne a/alebo využitím chýb v nastaveniach Používateľského účtu a/alebo skopírovaním, pozmenením a/alebo výmazom uložených údajov Používateľa, alebo 
 5. marením funkčnosti Aplikácie v dôsledku získania neoprávneného prístupu treťou osobou do Používateľského účtu a v dôsledku vkladania, prenášania, poškodenia, vymazania, zníženia kvality, pozmenenia alebo potlačenia počítačových dát takouto treťou osobou alebo vytváraním neautentických dát s úmyslom, aby sa považovali za autentické alebo aby sa s nimi takto na právne účely nakladalo.
 1. Komunikácia a technická podpora
 1. Komunikácia medzi Poskytovateľom a Používateľom prebieha prioritne v elektronickej forme prostredníctvom e-mailov oznámených Stranami pri uzavretí Zmluvy. Oznámenia týkajúce sa skutočností, na základe ktorých bude Používateľ alebo Poskytovateľ uplatňovať akékoľvek právne nároky, musia byť urobené písomne a preukázateľne oznámené alebo doručené druhej Strane, a to najmä pokiaľ ide o právne úkony týkajúce sa zániku Zmluvy. Pre tieto účely sú Strany oprávnené zasielať písomnosti na adresu, ktorá bola ako posledná oznámená druhej Strane. Tým nie je dotknuté právo zasielať písomnosti na adresu sídla Strany, ktorá je zverejnená vo verejných registroch  (napr. Obchodný register, živnostenský register, atď.).
 2. Poskytovateľ zabezpečuje technickú podporu k Aplikácii prostredníctvom e-mailu: podpora@Zooza.sk.
 1. Poskytnutie informácií podľa zák. č. 102/2014 Z. z. 
Poskytovateľ je v zmysle zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zák. č. 102/2014 Z. z.”) povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa § 3 odseku 2 uvedeného zákona alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, nasledovné informácie:
a) hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe; čl. 2 VOP,
b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná; bod 1.1 VOP,
c) telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má; bod 1.1 VOP,
d) adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy uvedenej v písmene b); adresa sa nelíši od adresy uvedenej pod písm. b),
e) celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, predávajúci informuje spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie obdobie a o cene za jeden mesiac, ak je dĺžka zúčtovacieho obdobia odlišná, a ak túto cenu nemožno určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta; čl. 6 VOP,
f) cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou; neuplatňuje sa,
g) platobné podmienky (čl. 6 VOP), dodacie podmienky (bod 2.4 VOP), lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu (bod 2.4 VOP), informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií (bod 5.8, 6.5, 12.6 VOP), sťažností a podnetov spotrebiteľov (bod 12.6 VOP).
h) informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy (bod 7.5 VOP); predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 (Príloha č. 1 k VOP),
i) informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty; neuplatňuje sa,
j) informáciu o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6; bod 7.10 VOP,
k) informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy; bod 7.10 VOP,
l) poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu; bod 6.5 VOP
m) informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný predpis, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotrebiteľom po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje; neuplatňuje sa,
n) informáciu o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie; neuplatňuje sa,
o) informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy; body 7.1 a 7.8 VOP,
p) informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok; počas doby trvania Zmluvy (bod 7.1 VOP),
q) informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok; neuplatňuje sa,
r) informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné; čl. 9 VOP,
s) informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné; body 3.1, 3.2, 5.2, 5.3 VOP,
t) informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov; predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu; bod 12.5 VOP.Informácie uvedené v bode 11.1 tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch Strán.Ak je na základe Zmluvy uzatvorenej prostredníctvom elektronických prostriedkov Používateľ zaviazaný k peňažnému plneniu, Poskytovateľ je povinný bezprostredne pred odoslaním objednávky Používateľa výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne informovať podľa bodu 11.1 písm. a), e), o) a p).V prípade, ak je súčasťou objednávky povinnosť zaplatiť cenu, Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby Používateľ výslovne potvrdil, že bol s touto s touto skutočnosťou oboznámený. Ak je pre odoslanie objednávky potrebné stlačenie tlačidla alebo aktivovanie podobnej funkcie na webovom sídle Poskytovateľa, toto tlačidlo alebo funkcia musia byť označené ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“ alebo zodpovedajúcou jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu.Poskytovateľ sa zaväzuje, aby boli na jeho webovom sídle najneskôr v okamihu začatia postupu vytvárania objednávky uvedené jasné a čitateľné informácie o prípadných obmedzeniach dodávky Služieb, ako aj informácie o spôsoboch platby, ktoré je možné použiť na úhradu za Službu.Ak sa zmluva uzatvára prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie, ktorý poskytuje obmedzený čas alebo priestor na poskytnutie informácií, Poskytovateľ je povinný pred uzavretím zmluvy prostredníctvom tohto prostriedku uviesť aspoň informácie podľa bodu 11.1 písm. a), b), e), h) a o) tak, aby mal Používateľ primeranú možnosť si tieto informácie prečítať alebo vypočuť. Ďalšie informácie uvedené v bode 11.1 poskytne Poskytovateľ Používateľovi spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie.  
 1. Spoločné a záverečné ustanovenia
 1. Akékoľvek zmeny rozsahu alebo formy poskytovaných Služieb alebo týchto VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú Používateľovi oznámené prostredníctvom ich zverejnenia na webovom sídle Poskytovateľa www.zooza.sk alebo prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na zadanú e-mailovú adresu Používateľa.
 2. Používateľ má právo vypovedať Zmluvu v lehote 14 dní odo dňa oznámenia o zmenách poskytovaných Služieb alebo VOP. Výpoveď podľa predchádzajúcej vety musí byť písomná a musí byť doručená Poskytovateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v bode 1.1 týchto VOP. V takomto prípade Zmluva zaniká okamihom doručenia písomnej výpovede na adresu Poskytovateľa. Ak Používateľ v lehote podľa prvej vety písomne Zmluvu nevypovie, považujú sa zmeny za odsúhlasené Používateľom a sú voči nemu účinné odo dňa účinnosti prijatej zmeny. 
 3. Z dôvodu nevyhnutnej správy, údržby alebo opravy je Poskytovateľ oprávnený prerušiť, obmedziť alebo pozastaviť poskytovanie Služieb, a to bez predchádzajúceho oznámenia Používateľovi či jeho súhlasu, a to po dobu nevyhnutnú na vykonanie nutnej správy, údržby alebo opravy. Uvedené sa nepovažuje za vadu poskytovania Služieb. Právo Používateľa odstúpiť od Zmluvy podľa bodu 7.6 tým však nie je dotknuté.
 4. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Používateľom týmito VOP neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to v prípade, ak je Používateľom spotrebiteľ najmä zákonom 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov („ďalej len „zák. č. 250/2007 Z. z.“), zák. č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. (ďalej len „zák. č. 22/2004 Z. z.“), zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zák. č. 391/2015 Z. z.“). Ak Používateľ nie je spotrebiteľom, právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Používateľom týmito VOP neupravené sa riadia najmä zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zák. č. 22/2004 Z. z. 
 5. Alternatívne riešenie sporov: Používateľ, ktorý je spotrebiteľom, môže riešiť svoj spor s Poskytovateľom prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zák. č. 391/2015 Z. z., ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v prípade právneho vzťahu medzi Používateľom a Poskytovateľom na základe uzavretej Zmluvy Slovenská obchodná inšpekcia. Používateľ má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva. Používateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zák. č. 391/2015 Z. z., ak Poskytovateľ na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Informácie o podmienkach alternatívneho riešenia sporov sú dostupné na stránke https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Používateľ je oprávnený podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov dostupnej na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK, a to v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z  21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
 6. Všetky spory, ktoré vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti so Zmluvou, sa Strany zaväzujú prioritne riešiť mimosúdnou cestou. Bod 12.5 VOP tým nie je dotknutý. Strany sú v každom prípade oprávnené riešiť uvedené spory súdnou cestou, pričom výhradnú právomoc pri rozhodovaní akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto Zmluvy, vrátane zmlúv s ňou súvisiacich, budú mať súdy Slovenskej republiky. Zároveň akékoľvek reklamácie Používateľov v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zák. č. 250/2007 Z. z. v platnom znení. Reklamácie je potrebné písomne uplatniť na adrese sídla alebo e-mailovej adrese Poskytovateľa uvedenej v bode 1.1 VOP. Používateľ má možnosť podať sťažnosť alebo podnet na adresu sídla alebo e-mailovú adresu Poskytovateľa uvedenú v bode 1.1 VOP alebo sa môže so sťažnosťou alebo podnetom obrátiť na orgán dozoru, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia. Potrebné informácie sú dostupné na https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi.
 7. Tieto VOP odo dňa nadobudnutia ich účinnosti v plnom rozsahu nahrádzajú Zmluvné podmienky pre používanie internetovej aplikácie Zooza (ďalej len „ZP“) účinné od 1.2.2021 a Všeobecné obchodné podmienky platné od 1.3.2021. Používateľ je oprávnený uplatniť svoje právo odstúpiť od Zmluvy o používaní aplikácie Zooza v zmysle čl. 11 ZP. 
 8. Zmeny a dodatky k týmto VOP alebo Zmluve budú platné iba vtedy, pokiaľ budú oboma Stranami schválené písomnou formou.  Akékoľvek zmeny týchto VOP nemajú vplyv na individuálne dojednania dohodnuté písomne medzi Stranami, ktoré majú prednosť pred týmito VOP. 
 9. Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP. Aktuálne VOP sú zverejnené na stránke Poskytovateľa www.zooza.sk. 
 10. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1. 9. 2022.
 11. Prílohy: Príloha č. 1: VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY. 

Pezinok 1. 8. 2022 Setit, s. r. o.,