fbpx

Podpora

Čerpanie náhradných hodín medzi spoločnosťami

22. 01. 2023

Štandardne si môže klient vyberať náhradné hodiny len v rámci spoločnosti, v ktorej navštevuje kurz a má v nej platnú registráciu.

Avšak, v prípade spoločností, ktoré majú viacero pobočiek, je možné nastaviť nahrádzanie hodín aj medzi nimi. To znamená, že klient bude mať možnosť svoju náhradnú hodinu vyčerpať aj v inej pobočke spoločnosti ako navštevuje riadny kurz (domovskej pobočky).

Prepojenie spoločností

Na to, aby si klienti mohli nahrádzať hodiny aj na iných pobočkách, je potrebné najprv jednotlivé pobočky prepojiť priamo v administrícii aplikácie.

  • kliknite na záložku Nastavenia a následne na možnosť Náhradné hodiny
  • kliknite na tlačidlo Spárovať firmu
  • zadajte e-mail pobočky, ktorú chcete prepojiť - e-mail pobočky musí byť totožný z tým, pod ktorým bola pobočka registrovaná v aplikácii. Následne kliknite na tlačidlo Odoslať pozvánku
    Na tento e-mail bude zaslaná notifikácia so žiadosťou o prepojenie. Akonáhle pobočka túto žiadosť schváli, budú prepojené.

Prehľad zaslaných žiadostí, ich stav a možnosť zrušiť žiadosť nájdete v záložke Náhradné hodiny. V prípade schválenej žiadosti budete mať možnosť Odvolať párovanie, ktoré spôsobí zrušenie funkcionality.

Nastavenie náhradných hodín

Po prepojení pobočiek budete mať možnosť na úrovni kurzu povoliť čerpanie náhradných hodín aj v nich. Toto nastavenie vykonávate rovnako ako aj pri štandardnom nastavovaní.

  • v časti Náhradné hodiny zaškrtnite pole Povoliť nahrádzanie hodín z iných spoločností a vyberte jednotlivé nastavenia. Následne kliknite na tlačidlo Uložiť.

Nahrádzanie z pohľadu klienta

V profile bude klient vidieť kombinované zobrazenie všetkých náhradných hodín bez ohľadu na pobočku. Nárok na náhradne hodiny vidí klient po prihlásení sa do svojho profilu v záložke Nevyčerpané náhradné hodiny.

Pre výber náhradnej hodiny musí klient kliknúť na kurz a následne na tlačidlo Vybrať náhradnú hodinu pri odhlásenom termíne. Ponuka náhradných hodín bude zobrazená na základe nastavení kurzu v administrácii.

Vybrané náhradné hodiny sa klientovi zobrazia na konci kurzu, kde je aj upozornený, že termín je prevádzkovaný inou pobočkou.

Klientovi budú chodiť štandardné notifikačné e-maily o nadchádzajúcom termíne hodiny, bez ohľadu na to v akej pobočke si hodinu vyberie. Samozrejme, e-mail bude obsahovať údaje a lokalitu podľa pobočky, kde si hodiny vybral.

Dochádzka z pohľadu administrátora -  domovská pobočka

Pohľad v prípade náhradných hodín, ktoré si klient vyberie inde ako vo svojej domovskej pobočke, je rozlišný ako ten, ktorý administrátor vidí, ak je hodina nahrádzaná v domovskej pobočke.

V tomto prípade vidíte, že kde si klient hodinu vybral, ale nevidíte lokalitu, čas a ani iné údaje. No zároveň máte možnosť náhradnú hodinu zrušiť a zadať inú vo svojej pobočke.

Obmedzenie výberu náhradných hodín len vo svojej pobočke je v aplikácii nastavené z dôvodu ochrany osobných údajov klienta. Toto obmedzenie zabraňuje zasielaniu údajov tretej strane bez jeho súhlasu.

Dochádzka z pohľadu administrátora - iná pobočka

Po vytvorení náhradnej hodiny v inej pobočke sa údaje klienta zobrazia v dochádzke v rámci daného termínu. Administrátor má prístupné nasledovné možnosti:

  • zadavánie dochádzky - prišiel/neprišiel
  • zrušenie náhradnej hodiny - spôsobí, že sa údaje klienta vymažú z dochádzky a nebude ich mať viac v evidencii

Report dochádzky

V záložke Kalendár máte k dispoícii report, ktorý bude obsahovať údaje o tom koľko náhradných hodín si vaši klienti vyčerpali na kurzoch z vašej pobočky a koľko na kurzoch z iných pobočiek. Súčasťou reportu je aj cena, ktorá bude zodpovedať cena za danú náhradnú hodinu. Toto slúži ako podklad pre prípadne dojednanie sa s inými pobočkami ohľadne náhrad. Toto dojednanie, ale prebieha už mimo aplikáciu a je založené na vašej vzájomnej dohode.

  • v časti kalendár, na konci filtra kliknite na tlačidlo Náhradné hodiny