fbpx

Podpora

Aké dynamické značky je možné použiť v e-maily?

21. 04. 2023

Pre registrácie

Každý email, ktorý je odoslaný pre konkrétnu registráciu umožňuje dopĺňať dynamicky zákaznícke údaje prostredníctvom dynamických značiek. V čase odosielania emailu, zooza nahradí tieto značky konkrétnymi hodnotami.

*|COURSE_PRICE|* Cena za kurz. Vždy sa použije aktuálna cena za kurz. Ak má daná skupina vlastnú cenu, použije sa cena za skupinu 20,00 €
*|REGISTRATION_VALUE|* Hodnota registrácie v čase jej vzniku. V prípade ak na registrácii mení dlžná suma, napríklad vplyvom zliav, alebo splátkového kalendára, táto suma označuje pôvodnú celú sumu – hodnotu registrácie odvodenú od jej skupiny. 20,00 €
*|AFFILIATE_ID|* ID partnera, ktorý sprostredkoval registráciu 12345
*|REGISTRATION_ID|* Číslo registrácie 12345
*|REGISTRATION_STATUS|* Stav registrácie registered
*|VARIABLE_SYMBOL|* Variabilný symbol určený pre platbu. Spravidla je to číslo registrácie. 12345
*|COMPANY|* Názov vašej spoločnosti Moja, s.r.o.
*|COURSE_PLACE|* Miesto, kde sa kurz odohráva. Názov je zložený s údajov o miestnosti a lokalite Veľká sála, Dom odborov, Piešťanská 13, Partizánske
*|COURSE_PLACE_ID|* ID Lokality 123
*|COURSE_ROOM_ID|* ID Miestnosti 456
*|COURSE_PID|* Unikátna kombinácia lokality a miestnosti 123_456
*|COURSE_NAME|* Názov kurzu Cvičenie s bábätkami
*|COURSE_DATE_DAY|* Ďeň konania kurzu Pondelok
*|COURSE_SUMMARY|* Časový údaj začiatku kurzu spolu s dátumom 13. 5. 2022 o 15:00
*|COURSE_TIME|* Čas začiatku kurzu 14:00
*|SCHEDULE_DURATION|* Trvanie kurzu v hodinách 15:00
*|FIRST_NAME|* Meno klienta Jozef
*|QR_CODE|* Uplatnenie len za nasledovných podmienok: zadaná dlžná suma na registrácii, na kurze/spoločnosti je zadaný IBAN a SWIFT kód. Obrázok s QR kódom
*|IBAN|* Bankové spojenie, na ktoré má zákazník uhradiť platbu. Ak je zadané na úrovni kurzu použije sa táto hodnota SK1100 000 0000 0012345
*|COURSE_DATE_START_END|* Dátum začiatku a konca kurzu 14. 5. 2022 – 14. 8. 2022
*|COURSE_TRAINER|* Meno lektora Jozef Krátky
*|USER_ID|* Používateľské ID zákazníka 12345
*|WIDGET_VIDEO_URL|* Url adresa pre zobrazenie videa https://www.zooza.sk/video?token=12345
*|WIDGET_PROFILE_URL|* Url adresa pre zobrazenie profilu https://www.zooza.sk/profil?token=12345
*|EF_DOB|* Extra pole dátum narodenia 13. 4. 2000
*|EF_FULL_NAME|* Extra pole celé meno Jozef Krátky
*|EF_ADDRESS|* Extra pole Adresa Piešťanská 13, Partizánske
*|EF_BUSINESS_NAME|* Extra pole Názov firmy Zooza
*|EF_BUSINESS_ADDRESS|* Extra pole Adresa firmy Piešťanská 13, Partizánske
*|EF_BUSINESS_ID|* Extra pole IČO 123456
*|EF_TAX_ID|* Extra pole DIČ 1234546
*|EF_VAT|* Extra pole IČ-DPH 123456
*|IS_BUSINESS_ORDER|* Značka, ktorá určuje či je registrácia na firemu alebo nie 1
*|TURN_OFF_EVENT_NOTIFICATIONS_URL|* Url adresa pre vypnutie ranných notifikácií. Táto značka funguje len v šablóne Ranné pripomienky
*|CANCELED_CONFIRMATION_URL|* Url adresa pre odhlásenie z termínu. Táto značka funguje len v šablóne Ranné pripomienky
*|ALLOW_REPLACEMENTS|* Označuje či sú pre registráciu dostupné náhradné hodiny 1
*|FULL_NAME|* Celé meno klienta Jozef Kováč
*|EVENT_DATE|* Dátum termínu (dostupné iba pre pripomienku termínu) 14. 5. 2021
*|EVENT_PLACE|* Miesto konania termínu
Táto značka funguje len v šablóne Ranné pripomienky
Veľká sála, Dom odborov, Piešťanská 13, Partizánske
*|EVENT_DATE_DAY|* Deň termínu (dostupné iba pre pripomienku termínu) Pondelok
*|EVENT_TIME|* Čas termínu (dostupné iba pre pripomienku termínu) 14:30
*DEFAULT_COURSE_PRICE|* Hodnota pola Cena na kurze ak je cena skupine rovná 0, ak nie, tak zobrazí pole Cena na skupine 34,43 €
*DEPT|* Hodnota dlhu registrácie. Ak ale na registrácii nie je žiadny dlh, zobrazí to isté ako značka DEFAULT_COURSE_PRICE 100 €

Podmieňovacie značky

Vo vašich šablónach môžete použiť aj podmieňovacie značky. Ak napríklad prijímate firemné objednávky, môžete do svojej šablóny pridať podmieňovací blok a potvrdiť tak zákazníkovi, že evidujete jeho registráciu ako firemnú a pošlete mu čoskoro faktúru.

IF Ak je podmienka pravdivá *|IF:BUSINESS_ORDER|*
obsah
*|END:IF|*
ELSE Tak potom *|IF:BUSINESS_ORDER|*
obsah ak áno
*|ELSE:|*
obsah ak nie
*|END:IF|*
ELSEIF Alebo ak *|IF:BUSINESS_ORDER|*
obsah ak áno
*|ELSEIF:REGISTRATION_STATUS=registered|*
obsah ak stav registrácie
*|ELSE:|*
obsah ak nie
*|END:IF|*
IFNOT Ani nie je *|IFNOT:BUSINESS_ORDER|*
obsah
*|END:IF|*
Podmieňovacie značky
= Rovná sa
!= Nerovná sa
> Väčšie
< Menšie
>= Väčšie alebo rovné
<= Menšie alebo rovné
Operátory